Fratrekk av fravær

Skolen kan gi eleven permisjon i inntil to uker. Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. De eneste tilfellene der fravær er tillatt, er hvis eleven har fått innvilget permisjon av skolen, eller hvis eleven er syk.

Forutsetningen er at det er forsvarlig å gi eleven fri. Om det er forsvarlig eller ikke, kan for eksempel komme an på hva eleven mister på grunn av fraværet, og om eleven får opplæring i permisjonstiden. Hovedregelen er at alt fravær på ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet. For inntil 10 skoledager per skoleår kan en elev likevel kreve at fravær ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder bare dersom fraværet skyldes helsegrunner som er dokumentert ved legeerklæring, eller at skolen har innvilget permisjon. Dersom en elev vil kreve fravær fjernet, må foresatte gi skriftlig beskjed til skolen.

Fratrekk av fravær:
For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helsemessige grunner eller innvilget permisjon.

Fravær av helsemessige grunner:
For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset må eleven legge fram en legeerklæring. Når det gjelder fravær som skyldes helsemessige grunner, vil det kun være fravær med varighet utover tre dager som kan unntas fra føring på vitnemålet. Det innebærer at det bare er fravær fra og med den fjerde dagen som kan unntas i disse tilfellene. Elever som har en legeerklæring som viser at de har dokumentert risiko for fravær pga. kronisk sykdom eller funksjonshemning, kan få strøket fravær fra første fraværsdag. Forskrift til opplæringsloven § 3-47.

For 10. trinn må beskjed sendes før 1. juni mens for 8.- og 9. trinn må det sendes innen 20. juni.
Når elever har stort fravær, kan det føre til at læreren ikke får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Dette kan for eksempel innebære at eleven ikke får standpunktkarakterer.