Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
Erfaringer med hjem-skole-samarbeid

Hjem-skole-samarbeidet på Tjensvoll skole

Egen plan for hjem-skole-samarbeid

Tjensvoll skole er opptatt av god og åpen kommunikasjon med hjemmet, og ønsker at foresatte skal ha en aktiv rolle i elevenes læring og skolehverdag. I samarbeid med FAU har skolen utarbeidet en plan for hjem-skole-samarbeidet4, hvor blant annet verdier, holdninger og forventninger er beskrevet. Planen gjennomgås og revideres hvert år i samarbeid med foresatte. Ansatte har lav terskel for å kontakte hjemmet for å informere om hendelser skolen mener er viktig, og er svært bevisst på foreldres betydning for elevenes læring og trivsel på skolen. Dette er også et tema på foreldremøter og i utviklingssamtaler.

Bygger relasjoner til hjemmet gjennom arrangementer

Skolen arrangerer hvert år en solidaritetsaksjon med en åpen kveld på skolen. Det er obligatorisk for elevene, og foresatte, familie og venner er invitert. Oppslutningen om arrangementet er stor og mange foreldre er involvert i planleggingen. Solidaritetsaksjonen er en god arena for å bygge relasjoner til elever og foresatte.

Tjensvoll skole er opptatt av å møte alle foresatte med respekt, også på en medmenneskelig nivå, med den oppfatning at alle foreldre kjenner sine barn best. Skolen legger vekt på å undre seg sammen med foresatte dersom ting er vanskelig for eleven, og sammen finne ut av hvordan man kan skape en bedre skolehverdag for barnet.

Setter av tid til relasjonsarbeid mellom lærer og elev

Tjensvoll skole har over lang tid jobbet med utvikling av gode relasjoner mellom lærer og elev, og har særlig utmerket seg for systematisk arbeid og gode resultater i lesing5

Støtte i eget ressursteam

Skolen har et internt ressursteam som et tilbud til lærere og foresatte for å drøfte en elevs utfordringer på et tidlig tidspunkt. Når foresatte godkjenner at en sak meldes til ressursteam, drøftes den med rektor, avdelingsledere, skolens PPT-kontakt, spes.ped.-lærer, helsesøster og sosiallærer. I vanskelige saker søker skolen også veiledning fra PPT, skolelege, BUPA og barnevern. Målet er at det skal være en lav terskel for å ta kontakt med skolen og støtteapparatet.

Når samarbeidet med hjemmet ikke fungerer

Tjensvoll skole har også opplevd at samarbeidet med hjemmet ikke alltid fungerer godt. I disse situasjonene er det viktig at ledelsen er tett på. Foreldre og ansatte skal kjenne at ledelsen er en støttespiller når det blir vanskelig. Det er viktig med gode proessesser i saksgangen, og at det føres referat for å dokumentere hva som er avtalt. Skolen opplever ofte at utfordringene blir mindre når de på et tidlig tidspunkt kaller inn til møte slik at foreldre og skolen får diskutere den enkelte sak, ha eleven i fokus og enes om retningen videre.

Se video laget av UDIR (støttes ikke av Internet Explorer): Video

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/