Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Hjemmeside
IST for lærere
Hva er tegnspråk?

 

Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk. At språket er fullverdig, betyr at det har slik status at det kan brukes i alle sammenhenger, og at det har utviklet et spesialisert ordforråd som gjør at det er i levende bruk i alle deler av samfunnslivet, på alle språklige bruksområder og i alle språklige bruksfunksjoner.

Tegnspråk må ikke sees på som en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men som ett av flere språk som benyttes i et mangespråklig samfunn.I et språkpolitisk perspektiv må vi fastslå at tegnspråk har en grunnleggende verdi i seg selv, blant annet som identitetsmerke og ekte kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske samfunnet.

Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av den norske kulturarven og ikke minst en del av det språklige mangfoldet i landet som vi alle har en særlig plikt til å ta vare på.

Tegnspråk er et språk som tilegnes gjennom synet. For mange barn med store hørselstap, er tegnspråk en forutsetning for god utvikling både personlig, sosialt og kognitivt.

Hva er tegnspråk?

Tegnspråk er et fullverdig språk med egne grammatiske regler og setningsoppbygning. Tegnspråk er et gestuelt visuelt språk. Det er gestuelt, fordi hendene, ansiktet og kroppen brukes til å uttrykke seg. Det er visuelt, fordi det oppfattes gjennom synet.

Tegnspråk er ikke internasjonalt. Ulike land har sine nasjonale tegnspråk. Norsk tegnspråk (NTS) er et minoritetsspråk på linje med andre norske minoritetsspråk. Tegnspråk har utviklet seg i kommunikasjon mellom døve mennesker. I likhet med andre språk er tegnspråk i stadig utvikling. Tegnspråk påvirkes også av landets majoritetskultur, tradisjoner, elementer fra talespråket og fra andre lands tegnspråk.

Et fullverdig språk

Norsk tegnspråk ble i 2009 anerkjent som et fullverdig språk i Norge. Bakgrunnen var at regjeringen i 2008 la fram meldingen «Mål og meining – ein heilskapleg norsk språkpolitikk» (St.meld. nr. 35, 2007-2008). Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget i 2009. Stortinget sluttet seg til forslaget om å utarbeide en allmenn språklov. Det overordnede offentlige ansvaret for tegnspråk skal forankres i språkloven. Språkrådet arbeider for å styrke norsk tegnspråk.

Hvem er brukere av norsk tegnspråk?

Ifølge Norges Døveforbund er det anslagsvis 16.500 brukere av norsk tegnspråk. Av dem er ca. 5.000 døve (januar 2013). Hvem som har tegnspråk som primærspråk, er ikke alltid avhengig av graden av hørselstap, men også av hørselsfunksjon og identitet som hørselshemmet. Mange døve har hørende familiemedlemmer og venner som behersker og benytter norsk tegnspråk i kommunikasjon. I tillegg er det mange lærere, førskolelærere, assistenter og andre fagfolk som bruker tegnspråk i sin arbeidssituasjon. I Norge er det også mange utdannede tegnspråktolker.

Tospråklighet

De aller fleste som bruker tegnspråk, uavhengig av hørselsfunksjon, er tospråklige. Tospråklighet mellom (minst) et tegnspråk og (minst) et talespråk omtales ofte som bimodal tospråklighet, da man skiller på de to modaliteter som er involvert (det auditive for talespråk og visuelle for tegnspråk). Opplæringen som fremmer bimodal tospråklighet reguleres av opplæringsloven. For barn i førskolealder har de barna «som har særlige behov for tegnspråkopplæring» rett til det etter  § 2-6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofte stilte spørsmål om tegnspråk

Språkrådet arbeider for å styrke norsk tegnspråk. Her er de viktigste arbeidsfeltene deres:

  • Vi svarer på språkspørsmål om tegnspråk
  • Vi samarbeider med fagmiljøer og interesseorganisasjoner
  • Vi informerer om bruk av tegnspråk i ulike sammenhenger
  • Vi informerer om opplæring i tegnspråk
  • Vi informerer om tegnspråkbrukernes språklige rettigheter

Du kan lese mer om tegnspråk på Språkrådets hjemmesider.