To jenter som snakker sammen på tegnspråk. Foto.

Avdeling for hørselshemmede

Auglend skole har to avdelinger – og to språk. Norsk og tegnspråk. På landsbasis utgjør Auglend ett av de største skolemiljøene for hørselshemmede elever i grunnskolen.
Det er ca 470 elever på skolen. Disse er fordelt på 1. – 7. klasse for hørende og 1. – 10. klasse for hørselshemmede. Nærmere 90 ansatte er ansvarlige for faglig og sosial opplæring på skolen og i SFO.
Auglend skole er en tospråklig skole. Tegnspråk skal være synlig på skolen vår. 

Avdeling for hørselshemmede

Skolen har en egen avdeling for undervisning av hørselshemmede elever fra 1. - 10. klasse. Dette er et kommunalt tilbud, men andre kommuner kan kjøpe elevplasser ved skolen vår.

Ta gjerne kontakt med oss for avtale om skolebesøk eller hvis du har spørsmål. Avdelingsleder Mette Lysnes, telefon 51 50 72 92, mobil: 90 55 17 40 eller på epost. Se også vedlagt informasjonsbrosjyre som du finner nederst på denne siden.

Tospråklighet - bimodal tospråklighet

Språkene tegnspråk og norsk er viktig for hørselshemmede elever og på Auglend jobbes det med å utvikle begge språk. Å velge språk for sitt barn, blir ofte fremstilt som et valg mellom talespråk og tegnspråk, ikke som et valg mellom enspråklighet og tospråklighet. Auglend skole ønsker å tilby tospråklighet til ditt barn.
Vi ønsker at alle elevene lærer seg tegnspråk slik at de kan fungere som tospråklige. Det betyr i praksis å gi elevene rikere kommunikasjonsmuligheter og større valgmulighet i ulike kommunikasjonssituasjoner. Tegnspråket er også med på å styrke utviklingen av det norske språket.

De aller fleste som bruker tegnspråk, uavhengig av hørselsfunksjon, er tospråklige. Tospråklighet mellom (minst) et tegnspråk og (minst) et talespråk omtales ofte som bimodal tospråklighet, da man skiller på de to modaliteter som er involvert (det auditive for talespråk og visuelle for tegnspråk). Opplæringen som fremmer bimodal tospråklighet reguleres av opplæringsloven. For barn i førskolealder har de barna «som har særlige behov for tegnspråkopplæring» rett til det etter  § 2-6. Du kan lese mer om bimodal tospråklighet her.

Fagplaner

Avdelingen tilbyr undervisning etter fagplan for hørselshemmede, altså undervisning i og på tegnspråk. Denne fagplanen er ganske lik ordinær fagplan. Den største forskjellen er at denne fagplanen gir rett til undervisning i og på tegnspråk. Du kan lese mer om fagplanene her. Vi gir også undervisningstilbud til hørselshemmede elever som ønsker å følge ordinær fagplan.
Læring skjer i samhandling med andre, derfor slås gruppene sammen i enkelte fag, for å skape et større elevmiljø. Når gruppene er samlet, er tegnspråk vårt fellesspråk.
Det er viktig for oss å fremme tegnspråk til alle på skolen vår, gjennom tegnspråkaktiviteter og læringsstunder.

Om oss
Personalet består av fagpersoner med høy kompetanse i undervisning av hørselshemmede elever. Personalets felles språkkode er tegnspråk.

Besøkselever

Auglend skole har lagt til rette for 6 besøksuker i løpet av skoleåret. Høsten 2023 blir besøksukene i uke 39 og 48. Våren 2024 er de lagt til uke 6, 11, 17 og 22. Dette er et tilbud til elever som går på hjemmeskolen ellers i året, men som kan få et tilrettelagt opplæringstilbud med fokus på tegnspråk 6 uker i løpet av skoleåret. Målet med besøksukene er å legge til rette for tegnspråkopplæring og undervisning i fellesskap med andre hørselshemmede barn. Vi har også tilbud for elever som ønsker å være her fast en - to dager pr uke gjennom hele skoleåret (deltidselev).

For å bli besøkselev/deltidselev ved Auglend skole, avdeling for hørselshemmede, må hjemmeskolen, bostedskommune og PPT ta kontakt med Stavanger kommune ved Unni Lill Borg på telefon 51 50 80 45 eller via epost.

Hospitering

Vi har elever som hospiterer hos oss mandag og onsdag hver uke (andre ukedager etter avtale). Formålet med hospitering er å gi elever et møtested hvor de kan møte og samhandle med andre elever med hørselsnedsettelse. De får muligheten til å være seg selv og kommunisere med norsk tegnspråk, norsk talespråk og tale med tegnstøtte, i et inkluderende miljø. Målet er at dette vil skape, gi og utvikle identitet, kultur, trygghet, tilhørighet, fellesskap, kunnskap og vennskap. Elevene vil gjennom hospitering  lære norsk tegnspråk, samt tilegne seg kunnskap ved bruk av visuelle virkemidler og konkreter.  De vil gjennom trygge rammer kunne være et forbilde for hverandre, samt få mulighet til å utveksle erfaring og kunnskap. Dette være seg erfaring og kunnskap om livet, hørselstap, skole, fag, miljø og vennskap. Hospitering er for alle elever fra 1.-10.trinn med hørselstap (fra svak til alvorlig hørselstap, ensidig og bilateralt hørselstap).

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om hospitering ved Auglend skole. Du når oss på epost, telefon eller sms. Mette Lysnes, telefon 905 51 740 eller Grete Jaarvik, sms 948 33 060