Elever holder rundt hverandre. Foto

Trygt og godt skolemiljø

Trygt og godt skolemiljø

Det fysiske og psykososiale miljøet i skolen er av avgjørende betydning for elevenes helse, trivsel og læreevne. Skolemiljøet på Auglend skole skal fremme trivsel og læring.
Opplæringslovens kapittel 9A slår fast at "Alle elever har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjer helse, trivsel og læring".  Det er elevenes subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.
For å sikre at vi ivaretar elevene har vi utarbeidet rutiner for hvordan vi jobber med saker der elever uttrykker at de ikke har det trygt og godt, eller der andre mistenker at eleven ikke har det godt på skolen. 
En beskrivelse av gjeldene regler, våre rutiner, og klageadgang til Fylkesmannen, finner dere beskrevet i "Handlingsplan §9A" vedlagt her.

Skolens orden- og trivselsreglement

Auglend skole har trivselsregler som viser hvilke rettigheter og plikter man har som elev. Trivselsreglene ble vedtatt i Samarbeidsutvalget 10.05.2021. Trivselsreglene finner du nederst på denne siden.

Helse og miljø

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger har som formål å bidra til at miljøet i barnehager, på skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges.

Har du en bekymring knyttet til skolemiljøet er det viktig at du tar kontakt med skolen. 
I Helsedirektoratet sin veileder kan du lese om hvordan du går frem hvis saken ikke løser seg etter å ha tatt kontakt med skolen. Bekymringen kan da meldes videre til kommunen. 

Sosiale mål

Auglend skole har sosiale mål. Målene er viktige gjennom hele året, men hver måned er det et mål som får ekstra fokus i klassene.
Arbeid med de sosiale målene en en del av vårt arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Sosiale mål dette skoleåret er: 

 • August God skolestart. Ordensregler og stoppregler
 • September Inkludere alle i leken
 • Oktober Vise respekt for andre og snakke respektfullt til hverandre
 • November Vise respekt for andre eiendeler
 • Desember Svare vennlig uansett hvem som henvender seg til deg
 • Januar Jeg følger reglene i lek og spill
 • Februar Vi gir hverandre arbeidsro
 • Mars Vi leker kjekt med hverandre i friminuttene
 • April Jeg tør si fra til en voksen
 • Mai Jeg ler ikke av andre
 • Juni Hvis det oppstår en konflikt, vil jeg forklare meg og lytte til motparten

Noen ganger er det enkelt å ordne opp selv. Noen ganger er det enkelt å få hjelp av andre. Andre ganger trengs det hjelp fra de voksne. Elevene skal føle at de voksne tar tak i ting. Da tør barn å si i fra.