To gutter med en åpen bok foran seg. Bøker og globus ved siden. Foto.

Skoledemokratiet

ELEVRÅDET

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd.
Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det noen representanter fra hver klasse på mellom- og ungdomstrinnet som har møter jevnlig.
Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet. Elevrådet skal samle inn innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. De skal også få informasjon fra rektor om regler, planer og økonomi. Elevrådet har ansvar for å viderebringe forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen.

Skolen skal fremme læring om demokrati, og skolen er selv blitt en stadig mer demokratisk arena. Opplæring gjennom demokratisk praksis handler om den forståelsen elever får av demokrati gjennom ulike former for medvirkning og flertallsavgjørelser, for eksempel i elevrådet. Elevrådet er elevenes demokratiske organ, hvor de skal nå fram med sine meninger. Skoleledelsen plikter å ta elevrådssaker på alvor.
Elevrådet er en viktig arena for å trene demokratiske prinsipper i praksis. De som engasjerer seg i elevrådsarbeid, får mange fine erfaringer som kan være nyttige senere i livet.

SKOLEMILJØUTVALG

Alle elever i grunnskolen har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette innebærer at skolens fysiske og psykososiale miljø skal fremme helse, trivsel og læring.
Skolemiljøutvalget arbeider for å skape engasjement rundt arbeidet med et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget består av elever, foreldre og skolens ledelse og ansatte.

Seks elever sitter på gulvet sammen med en lærer

Skolemiljøutvalget. Foto: Gro Mehla.

FAU

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape godt skolemiljø.

Rektors rolle i FAU er blant annet å legge til rette for et godt skole-hjem samarbeid. Rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. 

Leder i FAU er Sigmund Sperstad. 

Referater fra møtene finner du her.

SU

Samarbeidsutvalget er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Leder i SU er Jon Garman Aarrestad.

Referater fra møtene finner du her.