Skolefritidsordningen (SFO)

Velkommen til Gausel SFO! 

Gausel SFO har ca. 240 elever som får et tilrettelagt etter-skole–fritids-tilbud på Gausel skole.
Barna på Gausel SFO bruker skolens lokaler når de er på SFO.

Gausel SFO har i tillegg til avdelingsleder 25 ansatte som er fordelt på basene. De fleste jobber i kombinert stilling hvor de følger og støtter elevene til læring og utvikling i skole og SFO.

Gausel skole har fokus på utdanning og faglig utvikling. Nær alle ansatte har fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider, eller annen pedagogisk eller sosialfaglig utdanning. 

Gausel skole ble i 2020 godkjent som lærebedrift for lærlinger i Barne- og Ungdomsarbeiderfaget og har skoleåret 2023-2024, fire lærlinger. I tillegg tilbyr vi ulike praksisordninger for voksne via samarbeidspartnere som trenger erfaring fra skole og SFO. 

Vår skole/SFO ligger med kort vei til flotte naturområder i høyden og ved sjøen, i tillegg har vi vår egen skog, og ligger ved Forus og Gausel Idrettsanlegg. Vi har et bredt spekter av aktiviteter å tilby våre SFO-elever. Vår SFO har tilbud for elever fra 1- 4. trinn, og et tilrettelagt tilbud for STOLT-elever (Særskilt Tilrettelagt OpplæringsTilbud) på 5.-7. trinn. 

Kontaktinformasjon - Kommunikasjon
All kommunikasjon med SFO skal foregå via Vigilo. Vigilo har en egen app som er enkelt å bruke i hverdagen. Vi forventer at foresatte svarerpå påmeldinger innen fristen, og melder inn endringer.

Fravær skal meldes både til SFO og skolen. Beskjeder om endringer på SFO i Vigilo skal fortrinnsvis meldes før kl. 12.00.
Skulle det vise seg at personalet må nås umiddelbart så kan hver base kontaktes mandag til torsdag fra kl. 13.30 (fredag fra kl. 12.30) til kl. 16.30 på:

Base 1 mobilnr: 94874131
Base 2 mobilnr: 41560138
Base 3 mobilnr: 48186309
Base 4 mobilnr: 90034236

Det er viktig for oss med godt samarbeid mellom ansatte og foresatte. Vi oppfordrer derfor alle til å sjekke/lese meldinger som kommer på Vigilo, gi beskjed eller registrer selv når barnet er sykt eller skal ha fri fra SFO samt holde tidsfrister til påmeldinger.

Ved oppstart må det fylles ut et skjema angående blant annet henting (om barnet hentes eller skal gå hjem selv til et bestemt klokkeslett) og allergier. Ved endring i henting/gå-hjem- selv-rutinen, sendes en melding i Vigilo. Vi gjør oppmerksom på at ingen meldinger er mottatt før vi har svart "ok". Det er også mulig å kontakte avdelingsleder for SFO på e-post, veronica.rye@stavanger.kommune.no eller på tlf. 51 91 35 54.

SFO i Stavanger kommune
Gausel skole følger retningslinjene til Stavanger kommune. Det er mulig å lese om reglement, priser, redusert betaling m.m. her 

Søke, endre plass størrelse eller si opp SFO-plass

For skoleåret 2024-2025 åpnes det opp for å søke SFO-plass 08.04.2024, gjelder nye 1.trinn.
Dette gjøres via Vigilo. Når en søker om SFO-plass har en automatisk plass ut 4. klasse, dersom en ikke sier opp plassen. Det er ikke nødvendig å søke hvert år.

Dersom en ønsker å endre plass-størrelse eller si opp plassen er det 1 måneds oppsigelsestid. Dvs. at sier en opp plassen i november må en betale for plassen ut desember, uavhengig av hvilken dato en sier opp. Dersom en har en 60% plass er dette 3 faste dager i uken. Disse kan ikke endres uke for uke.

I skolens ferie vil det i forkant bli sendt ut en påmelding til heldager på SFO i Vigilo. Her vil det være en påmeldingsfrist og de barna som har en 60% plass kan velge ut fra sine 3 faste dager.

SFO har åpent hele året med unntak av 5 planleggingsdager, helligdager og juli måned. 

Bytte skole/SFO
Hvis et barn skal begynne på en ny skole i Stavanger kommune, kan SFO-plassen overføres. Ta kontakt med avdelingsleder-SFO på nåværende skole, han/hun tar da kontakt med Stavanger kommune og den nye skolen/SFO for å ordne med overføring. Dersom barnet ikke skal bruke SFO på den nye skolen, må SFO-plassen sies opp. Skal barnet begynne på en skole i en annen kommune, må SFO-plassen i Stavanger kommune sies opp, og dere må kontakte den nye skolen angående å starte på SFO der.

Hverdagen på Gausel SFO
Gausel SFO jobber etter gjeldende Rammeplan for skolefritidsordningen. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn (Opplæringsloven § 13-7). Barna på SFO omfattes av § 9A som handler om retten til et trygt og godt fysisk og psykososialt miljø hvor barnas trygghet plasseres hos de voksne. Gausel skole har et helhetssyn på barnet, hvor fokuset er «Hele barnet-hele dagen» i undervisnings- og SFO-tid. Skole og SFO samarbeider internt og med eksterne samarbeidspartnere jf. Barnevernloven §6-4 og Forskrift for miljørettet helsevern i barnehage, skole og SFO.

Rutiner 
Morgen-SFO tilbys mellom kl. 07.30 og 08.15 i eget lokale i bygg B. På Morgen-SFO har vi fokus på en god og rolig start på dagen hvor barna kan spise medbrakt frokost, spille, tegne, leke eller bare slappe av. De minste elevene følges bort til sine klasserom litt før undervisningstiden starter. Oppmøte skrives ned i loggbok.
 
1. base starter på SFO to dager kl. 12.25, og tre dager kl. 13.45. Etter undervisningsslutt tar miljøpersonalet over elevene med registrering i Vigilo før elevene går ut til et friminutt/luftepause etterfulgt av måltid, aktiviteter og lek. 

2.-3. base starter på SFO en dag kl. 12.25, og fire dager kl. 13.45. Etter undervisningsslutt tar miljøpersonalet over elevene med registrering i Vigilo,  før elevene går ut til et friminutt/luftepause etterfulgt av måltid, aktiviteter og lek. 

4. base starter SFO hver dag kl.13.45. Etter undervisningsslutt tar miljøpersonalet over elevene som skal på SFO. Det starter med registrering i Vigilo før elevene går ut til et friminutt/luftepause etterfulgt av måltid, aktiviteter og lek. Barna som tilhører base 4 kommer fra 4. trinn og har også elever fra 5. -7- trinn som har behov for tilrettelegging (Stolt). 

Måltider: Vi serverer smøremåltid 4 dager pr. uke, og varm mat en dag pr. uke. Vi har fokus på barnas deltakelse i å tilberede og rydde etter måltider. Måltidene skal i stor grad være sunne og skape måltidsglede. Det serveres frukt og grønt alle dager. 

Aktiviteter 
Vi har et bredt spekter av aktiviteter å tilby våre SFO-elever. Aktivitetene tilbys i tilhørende base, men også på kryss og tvers av basetilhørighet. Noen av våre aktiviteter går over tid, som for eksempel Gausel Pepperkakeby. I oktober starter planleggingen med forslag til årets tema, SFO-barna på den enkelte base blir enige om hva de skal lage og stille ut i Pepperkakebyen. Fra 2023 lages Pepperkakebyen i papp og papir. Dette er for å ha fokus på gjenbruk, og ikke benytte deig og snop som må kastes etter endt utstilling. Utstillingen åpnes høytidelig med sang og taler 1. desember til glede for alle på Gausel skole.

Vår SFO har fokus på bærekraftig utvikling og har de to siste årene utviklet en pallekarmhage hvor SFO-barna planter, steller, høster grønnsaker, og pynter opp i skolegården med flotte blomster. Andre eksempler på fellesaktiviteter er Hallo venn markering i oktober, nissefest, karneval, mai-leker og turer. Den enkelte base legger ut månedsplan på Vigilo. Endringer kan forekomme.For mer informasjon se dokumentet "Årsplanen for Gausel SFO 2023-24" nederst på siden.  

Fellesaktiviteter 

  • På kryss og tvers: Dette er et tilbud som går på tvers av alder og basetilhørighet. Her får barna velge mellom aktiviteter som for eksempel Yoga, Podkast, baking, drama, sang, kunst, fysisk aktivitet, tur & naturgruppe med mer. 
  • Felles kino og diskotek i aula. 
  • Pepperkakeby, Nissefest, Hallovenn-fest, mai-leker og karneval: Noen ganger samarbeider basene, og noen ganger er arrangementene på tilhørende base. 
  • Miljødag: Bærekraftig utvikling; fokus på miljø og klima.
  • Good game!: SFO har topp utstyrt Gaming-park, som benyttes basevis og ved aktiviteter på tvers. Gausel SFO har kvalifiserte voksne som tilbyr pedagogiske spill i et inkluderende miljø. 
  • Bursdager markeres siste fredag hver måned hos den enkelte base.