Skolens helsesykepleier

Åpen dør, avtaler og samtalegrupper
Elevene kan droppe innom eller foreldrene kan ringe og gjøre en avtale. Ta gjerne kontakt med meg dersom du lurer på noe. Jeg er i utgangspunktet på skolen hele skoleuka.   

Helse og utvikling
Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, barnevaksinasjonsprogrammet, oppfølging og samtaler og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser  


Relasjoner og følelser

Venner betyr mye, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling. Vi jobber for å sette fokus på barns utvikling og følelsesregulering, kunne forstå seg selv og andre.  

Samarbeid
Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, familiekontoret, fysioterapeut, barnevern, abup og andre aktuelle instanser. Vi deltar i skolens Koordineringsteam (med skolens spesialpedagogiske- og sosialpedagogiske leder og skolens rektor) og andre tverrfaglige møter på skolen. Vi kan hjelpe dere med å komme i kontakt med andre tjenester om nødvendig.

Journal
Alle barn har en journal i helsestasjons – og skolehelsetjenesten. Den inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging. Dersom dere flytter i løpet av barneskolen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Faste oppgaver
1.klasse: Skolestartundersøkelsen
2.klasse: Vaksine (DTP-IPV)
3.klasse: Måling av høyde og vekt
5.trinn: Pubertetsundervisning
6.trinn: Vaksine (MMR)
7.trinn: Vaksine (HPV)

Hilsen
Eli Hindaker, 48066228, eli.hindaker@kristiansand.kommune.no