Ordensreglement

Skolene i Kristiansand skal preges av et godt og konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte. Alle skal oppleve å være verdifulle deltakere og medansvarlige i et godt fellesskap der verdier som inkludering, respekt og toleranse er vektlagt.

Ordensreglementet skal, sammen med forebyggende arbeid, fremme et inkluderende læringsmiljø preget av opplevd tilhørighet, trygghet og læring.

I Kristiansandskolen skal det være nulltoleranse for krenkende ord og adferd. Det er den enkelte elevs opplevelse som skal være utgangspunktet for arbeidet med å skape et inkluderende læringsmiljø for alle.

Ordensreglementet gjennomgås sammen med elevene på starten av skoleåret.

Link til ordensreglement for 2022/2023