Søknad om permisjon

Skoledirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret. Ved søknad om permisjon for elever fra den pliktige opplæringen skal digitalt søknadsskjema for elevpermisjon benyttes. Skolen responderer til e-postadressen som oppgis i søknaden. 
Alle heldagsfravær (1 hele dager eller flere) skal søkes om digitalt. Bruk Visma foresattportal for permisjonssøknader: https://foresatt.visma.no/login/kristiansand (Appen brukes kun til sykdomsfravær og timesfravær)

Det presiseres at foreldre/foresatte selv har ansvar for opplæringen i permisjonstiden og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom. Rektor har, når det er forsvarlig, myndighet til å innvilge permisjon i inntil to uker.

Opplæringsloven § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa

"Permisjon frå den pliktige opplæringa Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."

Skolen gjør oppmerksom på at ettersom vi har ulik faglig innhold i de forskjellige periodene, vil elevene kunne miste deler av bestemte fag ved lange fravær og det blir vanskeligheter med faglig vurdering. Skolen gjør også oppmerksom på følgende, jfr forskrift til opplæringsloven, §3-2: "Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Læraren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven slik at den retten eleven har etter § 3-1, blir oppfylt" Det betyr at elever som søker permisjon må benytte seg av den muligheten lærer gir til å vise kompetanse, før eller etter permisjon er gjennomført. Det er viktig med god dialog med skolen i forkant av eventuelle permisjonssøknader.

NB! På grunn av karaktergrunnlag til standpunktkarakterene i 10. klasse vil det knyttes særlige betingelser til evt. fri for elever i 10. klasse etter jul. Det samme gjelder i fht valgfag på 8.trinn, samt valgfag, kunst & håndverk og mat & helse på 9.trinn.