Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Hva er Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)?
Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – én eller flere fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.

Hvordan er FAU organisert?
Hvordan FAU er organisert og hvilke oppgaver det har, varierer fra skole til skole. Utvalget kan bestå av alt fra 5-20 personer, avhengig av størrelsen på skole. Noen velger å ha leder, nestleder, kasserer og sekretær – eventuelt også et styre. Sistnevnte gjør det ofte enklere å fordele arbeidsoppgaver og ansvar, særlig på skoler med mange FAU-representanter.

Hva er FAUs mandat?
Foreldrerådets arbeidsutvalg er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. At deres synspunkter blir hørt og tatt hensyn til, slik opplæringsloven krever. Det handler ikke om å gi den ene eller andre parten rett i enkeltsaker, men å sikre at foreldrenes stemme også er representert. Rektor skal legge til rette for godt samarbeid og dialog mellom skolen og FAU. Representantene har på sin side ansvar for å følge opp, vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet.

Kontakt FAU

Anders Helmer Kittil Hellström

Kristoffer Engenes