Søke om elevpermisjon

Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å benytte ferier og fridager som er fastlagt for skoleåret.

Ved søknad om permisjon for elever fra den pliktige opplæringen skal foresatte benytte Vismas foresattsportal eller Vismas foresattapp benyttes. Skolen responderer til digipost/e-boks eller brev. Skjemaet krever at foresatte logger på med ID-porten (Min-ID, Bank-ID). 

Det presiseres at foresatte selv har ansvar for opplæringen i permisjonstiden. Rektor har, når det er forsvarlig, myndighet til å innvilge permisjon i inntil to uker. Ved fravær utover to uker, skrives eleven ut av skolen.

Opplæringsloven § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa

"Permisjon frå den pliktige opplæringa. Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."