Skolens samarbeidsorganer

Et godt samarbeid mellom alle i skolesamfunnet er viktig. Elevene skal oppleve at de er aktive deltagere i et levende demokrati, sammen med ansatte i skolen, foreldre og andre i nærmiljøet. 

Skolen har ulike samarbeidsfora etter føringer i Opplæringsloven.

Klasserådet
De ulike trinnene på skolen har et klasseråd. Alle elevene på trinnet er medlemmer av klasserådet. Hver høst velger rådet to elevrådsrepresentanter med vara. Som en del av skolehverdagen gjennomføres drøfting av saker som danner grunnlaget for elevrådsarbeidet. På denne måten får elevene et nært forhold til elevrådssakene. Klasserådet kan også ta opp andre saker, for eksempel trivsel og samarbeidsformer på trinnet. Medbestemmelsesrett, samhandling og egenutvikling er tre fellesområder for klasse- og elevrådsarbeidet.

Elevrådet
Dette er elevenes fellesorgan, og er blant annet til for å fremme elevenes interesser i skolesamfunnet og består på Rosseland av elever fra 2. til og med 7. trinn. Elever på 1. trinn leverer saker til elevrådet via sine kontaktlærere. Rådet har innflytelse på aktuelle saker på samme måte som de ansattes personalmøte, klubbmøte og FAU. Elevrådet kan ta opp alle saker som er viktige for elevene, men kan ikke drøfte enkeltpersoner. Rådet drøfter årlig mange saker som angår trivsel og disponerer en viss sum til elevenes beste. Elevrådet velger leder og nestleder. Leder og nestleder møter i samarbeidsutvalget (SAU) der de taler elevenes sak. Kontaktlærer for elevrådet hjelper elevrådet i deres arbeid. To elever velges også til Barnas kommunestyre.

Samarbeidsutvalget (SAU)
Dette er Rosseland skoles øverste organ. Det er sammensatt av ni representanter: To representanter fra foreldrene, to fra lærerne, en fra andre ansatte, to elevrådsrepresentanter, en politisk valgt representant og rektor. Styret er et rådgivende, kontaktskapende, samordnende og besluttende organ i skolesamfunnet. SAU sitt mandat er å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Rektor har generell informasjonsplikt overfor SAU. SAU har cirka seks møter i året.  

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og foreldrerådet
Alle foresatte som har elever ved Rosseland skole utgjør det såkalte foreldrerådet. Rådet skal arbeide for å utvikle samarbeidet mellom hjem og skole, og bidra til trivselsfremmende tiltak til beste for skolemiljøet. Av praktiske årsaker nedsettes et arbeidsutvalg, FAU, som representerer skolens foreldreråd. FAU består av alle trinns foreldrekontakter. Skolen, elevrådet og foresatte kan foreslå saker de ønsker at foresatte, gjennom FAU, skal ta stilling til. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og foresatte, og har et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt, det vil si at barn får lære i et godt fysisk og sosialt miljø, fra barnet forlater hjemmet til det er hjemme igjen. FAU arrangerer også trivselsfremmende tiltak for elevene. FAU har egen side på hjemmesida hvor de kan legge ut forslag til sosiale og trivselsfremmende aktiviteter, referater og annet de er opptatt av. Det avholdes cirka seks møter i året.