Inkluderende læringsmiljø

.

Satsingen "Inkluderende læringsmiljø" omfatter barnehager, skoler og PP-tjenester i kommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Aktiviteter retter seg mot de voksne. Kunnskap som formidles er forankret i forskning og relatert til pedagogisk praksis. Gjennom pedagogisk refleksjon setter vi fokus på hele miljøet i barnehage og skole.

Målet er at alle barn og unge opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring.

Inkludering handler dypest sett om forholdet mellom individet og fellesskapet. Bakgrunnen for satsingen er ønsket om at barnehage og skole skal være for alle. Det betyr at inkludering handler om å sikre fellesskapet, deltagelse, medvirkning og utbytte for alle barn og unge, uavhengig av kategoriseringer, diagnoser og bakgrunn. Det innebærer en utfordring i det praktiske pedagogiske arbeid, men kan løses gjennom systemarbeid over tid.

Denne satsingen er ikke et prosjekt på toppen av alt det andre, men en del av det ordinære utviklingsarbeidet som foregår i skolen. Det handler om en lang utviklingsprosess med fokus på inkludering og inkluderende læringsmiljø. Vi startet opp med en undersøkelse av vårt ståsted våren 2015. Resultatet av den undersøkelsen gir oss en pekepinn på hva Rosseland skole skal jobbe med framover for å bli den inkluderende skolen vi ønsker å være.

Denne satsingen vil vi jobbe med i flere år. Det tar 1-3 år å implementere en endring og 3-5 år før endringen er institusjonalisert. Så dette er et arbeid vi må jobbe med i 4-7 år framover.