Ordensreglement

Ordensreglement

Skolene i Kristiansand skal preges av et konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte, der elevene opplever seg selv som verdifulle deltagere, og som medansvarlige for et godt fellesskap der verdier som inkludering, respekt og toleranse blir vektlagt.

Gode relasjoner mellom alle aktørene i skolen er nødvendig for et godt læringsutbytte. Normer og regler er til for å verne skolens verdier. Ordensreglementet skal sammen med forebyggende arbeid beskytte et inkluderende læringsmiljø. Ingen skal føle seg utenfor fellesskapet, alle skal bli sett, hørt og tatt på alvor.