Meny
Velg seksjon Forside
Vedlegg
Hovedadresse Sandven 1 3656 Atrå Telefon: 41 70 04 13 Send oss e-post
SFO Sandven 1 3656 Atrå Telefon: 469 50 396 - 469 41 279
Redaktør: Jørn Langeland
Vi er en godkjent Olweusskole

Retten til et godt skolemiljø

Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at "alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". Sammen med lovparagrafene 11-1a og 11-5a gir kapittel 9a elever og foreldre rett til medbestemmelse i skolemiljøforhold og rett til å klage når henvendelser til skoleeier ikke tas på alvor. Skoleeier og skolen har tydelige plikter når det gjelder rutiner og tiltak som skal sikre elevene gode og helsefremmende arbeidsforhold. Her vil du finne informasjon som er nyttig for deg som foresatt i forhold til ditt barns rett til et godt psykososialt miljø.

God trivsel

Vi er stolte av at skolen for det meste oppleves som et trygt og godt sted, hvor elevene trives. dette viser elevundersøkelsene vi har gjennomført de siste årene. Det betyr likevel ikke at vi kan hvile på disse resultatene. Skolen jobber systematisk i kampen mot mobbing.

Olweus

Skolen jobber med anti-mobbeprogramet Olweus.

Programmet er forankret bl. a i :

  • Opplæringsloven §9a-3. K-06.
  • Veileder for skolen;” Utvikling av sosial komeptanse” Udir 2009.
  • Manifest mot mobbing 2011-2014

Vi jobber med at barna skal få en forståelse av mobbing

Definisjonen av mobbing: Gjentatt negativ eller “ ondsinnet “ atferd fra ett eller flere barn rettet mot et annet barn som har vanskelig for å forsvare seg.

Det må være tre hovedkriterier for å kalle det mobbing:

  1. Negativ/”ondsinnet” atferd.
  2. Gjentagelse over tid.
  3. Ubalanse i faktisk eller opplevd styrkeforhold.

Mobbing dreier seg med andre ord om negativ / ondsinnet adferd over tid hvor det er en faktisk eller opplevd forskjell i styrkeforholdet mellom de involverte parter.

Direkte mobbing kan f.eks. være slag, spark, skjellsord, trusler og gjentatt erting som tydelig gir ubehag. Indirekte mobbing kan være det å holde noen utenfor venneflokken, baksnakking og lyve om noen.

Passive mobbeofre kan være de som er følsomme / tar lett til tårer, har lite selvtillit, foretrekker å være sammen med voksne fremfor jevnaldrende eller som er fysisk svake.

Hissige mobbeofre kan være de som blir lett hissige / som tar raskt igjen, som er umodne, som har en adferd som anses som irriterende av andre, som kanskje mobber de som er svakere eller som sliter med ulike skolefag.

Den som mobber har ofte en mer positiv innstilling til vold, har liten medfølelse, er fysisk sterk, hissig og impulsiv og har vansker med å følge regler. Det er som regler flere involvert i en mobbesak enn mobbeoffer og mobber. Det kan være flere enn én mobber, det kan finnes medløpere, støttespillere, passive mobbere, uengasjerte tilskuere, mulige forsvarere og direkte forsvarere av mobbeofferet.

Her kan du lese mer om programmet