Meny
Velg seksjon Forside
Jernbaneveien 24 4306 SANDNES
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Gro Slåttelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning

1. januar 2022 fikk Norge en ny tolkelov. Loven bidrar til å sikre minoritetsspråklige innbyggeres rettigheter og den stiller klare krav, både til fagpersoner i offentlig sektor og til kvalifiserte tolker.

Loven i korte trekk
Alle offentlige organer har nå plikt til å bruke tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettsikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste.
Når et offentlig organ bruker tolk, skal tolken være kvalifisert. En kvalifisert tolk er en tolk som står oppført i Nasjonalt tolkeregister.
Det er forbudt å bruke barn som tolk

Se film: 


Trygg før 3 er et forskningprosjekt som tar i bruk observasjonsverktøyet CLASS, som vi kjenner igjen fra Sandnesbarnehagen sitt E-læringsprogram. De som har utviklet Trygg før 3 og innholdet på deres nettside er: Elisabet Solheim Buøen, Ratib Lekahl, May Britt Drugli, Turid Suzanne Berg-Nielsen og Carina Lisøy. (2020). Trygg før 3. www.tf3.no
Syv kommuner/bydeler på Østlandet og i Trøndelag er med i prosjektet, og mellom 7-15 barnehager er med fra hver kommune – 79 barnehager i alt. Alle småbarnsavdelingene i barnehagene er med i kvalitetsutviklingen. Til sammen er det 187 småbarnsavdelinger med ca. 700 ansatte, mer enn 1500 barn og deres foreldre som er med på kvalitetshevingen. Trygg før 3 er et samarbeid mellom Regionssenter for Barn og Unges Psykiske Helse (RBUP) region Øst og Sør, Handelshøyskolen BI og Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge. NTNU, region midt-Norge. Prosjektet ledes av pedagoger, psykologer og forskere. Prosjektet er tildelt midler fra Norges Forskningsråd.
De har også utviklet noen flotte foreldrebrosjyrer oversatt til flere språk.

Kvalitetsplanen skal bidra til god kvalitet i barnehage og skole i Sandnes kommune. Utdanningsløpet skal preges av helhet og sammenheng. Barn og unge skal oppleve å bli møtt med gode felles verdier og holdninger gjennom hele barnehage- og skoleløpet. 

Markering av morsmålsdagen 21. februar. Som i de tre foregående år, vil de tospråklige assistentene også i år lese på barnas morsmål i uke 4 – 8 i noen utvalgte barnehager. Tidsrammen vil variere fra 15 – 30 minutter pr.dag. Assistentene vil bruke deler av metodikken fra dialogisk lesing, som f.eks. at de før lesestundene vil bruke tid på fokusordene sammen med barna. Det kan være å bruke naturen, sanse og erfare inne/ute, konkretisere, dramatisere, bruke kreative aktiviteter og lek – slik at barnet forstår og kan bruke ordene selv etter hvert. Gjerne både på morsmål og norsk (som også kan være en del av barnets morsmål). Bokheftene skal være en støtte i språkarbeidet og skal brukes fleksibelt etter behov.