Hvorfor iPad på Holte skole?

I opplæringsloven står det: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. (§ 1-1. Formålet med opplæringa)  

Med denne paragrafen som bakgrunn tar alle elever ved Holte høsten 2018  i bruk læringsbrett (iPad). Læringsbrettet skal skape merverdi i læringssituasjonen ved å gi bedre motivasjon og læringsutbytte. Elevene har ulike forutsetninger for læring. Vi vil nå ta i bruk et teknisk verktøy som gir flere og større mulighet for tilpasset læring.

Klasseledelse og vurdering for læring er sentrale pedagogiske prinsipper i den systematiske bruken av læringsbrettene.  

Vel så viktig som tilgangen på digitale ressurser, er hvordan disse ressursene tas i bruk i undervisningen. Å ha en bevisst holdning til bruk av læringsbrettene er en forutsetning for å kunne lykkes i den daglige undervisningen. 

De ansatte har fått opplæring i:

  • å lede og strukturere undervisningen på en hensiktsmessig måte i skolens teknologirike omgivelser
  • å benytte en læringsfremmende vurderingspraksis som imøtekommer prinsippene om god underveisvurdering
  • at teknologien (læringsbrett) anvendes slik at elevene er aktive og medvirkende i egen læring – stor grad av produksjon

Jeg har stor tro på at nettbrettet vi gi oss en bedre skole, med et motiverende læringsmiljø, bedre evne til å inkludere alle elevene i fellesskapet, og gjøre oss sterkere til å møte fremtiden.    

Ingvill Stangeland – Rektor Holte skole