Skoleguide

Alfabetisk oversikt over ting du bør vite om på Nygård skole.

Bli med andre hjem
Når elever skal bli med hverandre hjem skal dette avtales hjemmefra. Skolen tillater ikke elever å låne telefon for å ringe mamma eller pappa for å be om å få bli med andre hjem etter skoletid. Melding skrives i Visma hvis eleven skal dra fra skolen på annen måte enn vanlig.

Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren. Et gitt antall elever på skolen er kulturverter ifm. arrangementer fra DKS.

Faddere
Elever på 6.trinn er faddere for elever på 1.trinn. Fra førskoledagen og spesielt første skoleår har 1. og 5. trinn felles aktiviteter for å gjøre de nye elevene trygge i skolemiljøet. Også mellom øvrige faddergrupper kan det være felles aktiviteter gjennom skoleårene på Nygård.

Ferie- og fridager
Skoleruta er oversikten over skoleårets ferier og fridager, og for Nygård finner du oversikten her.

 
Foreldremøter
Det holdes et foreldremøte på hvert trinn etter skolestart om høsten, og et møte om våren. Høstens foreldremøte planlegges i samarbeid mellom kontaktlærere og foreldrekontakter. Vårens foreldremøte holdes i regi av FAU, og er gjerne et tidsaktuelt tema med invitert foredragsholder utenfra. 

Forsikring
Barna er forsikret mot ulykkesskader i skoletiden og når de deltar på ekskursjon, reiser, stevner og lignende i skolens regi. De er også forsikret på skoleveien og i SFO-tiden.

Fravær eller sykdom
Ved fravær eller sykdom skal det gis beskjed til skolen via registrering på VISMA innen kl. 08.30. Er barnet borte og det ikke er gitt beskjed, blir hjemmet kontaktet. Dette er en trygghetsordning fra skolens side, slik at man forsikres om at det ikke har skjedd noe på skoleveien. 

Fri fra skolen
Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferier/fridager som er fastsatt for skoleåret. Dersom det skal tas fridager utover vanlig skolefri, skal det søkes skriftlig om dette i VISMA.
I følge Opplæringsloven §2-11, kan det gis permisjon inntil 10 skoledager i året. Det er foresattes ansvar at eleven får gjort skolearbeid i perioden det søkes fri for. Type skolearbeid avtales med kontaktlærer.

Gebursdager
På første foreldremøte på 1. trinn er det vanlig å ta opp bursdagsfeiring. Det er sosialt og inkluderende å invitere alle av samme kjønn. For trinn med store grupper kan man avtale at det deles inn i små grupper av barn som går sammen om feiring for hele jente- eller guttegruppen. Dette reduserer antall bursdager og gjør at man kan være flere foresatte om å arrangere for en større barnegruppe. Det er er mulig å kontakte skolen om bruk av skolens lokaler til arrangementer. Lån av skolens lokal til bursdagsfeiring av barn som er elever ved skolen, er gratis. Ta ev. kontakt med kontorleder i god tid da dette krever avtale om bruk, tilgangsbrikke og opplæring.

iPad og Chromebooks
Hver elev får utdelt iPad (1-4 trinn) eller Chromebook (5-7 trinn) som del av sitt skoleutstyr. Disse verktøyene er et lån på linje med lærebøkene, og brukes til skolearbeid. iPad-er og Chromebooks samles til tider inn for teknisk gjennomgang. Også hodetelefoner lånes ut til elevene på skolen. 

Innesko
Det blir fort vått på gulvet i en garderobe med mange elever. Barna skal derfor ha sandaler/innesko. Ved en ev. brann er det svært viktig at barna har fottøy på seg inne, spesielt om vinteren, da evakuering må skje raskt. Man ikke kan regne med å stoppe opp i garderoben for å ta på seg utesko og yttertøy.

Invitasjoner
Dersom hele trinnet inviteres til sosiale aktiviteter kan lærerne være behjelpelige med å dele ut invitasjoner på skolen. Dette gjelder også dersom alle guttene eller jentene på trinnet inviteres.

Kroppsøving, tøy, sko og dusjing
For trinn 1-4 settes det ikke av tid til å skifte tøy eller å dusje. Det oppfordres derfor til at barna har på seg passende tøy og passende sko til dagene med kroppsøving. For trinn 5-7 settes det oftest av tid til både å skifte til passende tøy og sko, og til dusjing. Se informasjon på trinnets ukeplan for ytterligere informasjon om det. Dersom elever ikke skal ha kroppsøving eller ikke skal dusje, må foresatt gi beskjed via VISMA om dette. 

Leirskole
For 7. trinn gjennomføres tur til Bringsvær leirskole fortrinnsvis om høsten med tre overnattinger; mandag - torsdag. Det er vanlig at elevene starter på skolen kl. 10.00 fredag etter et leirskoleopphold.
LK20
Dette er læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring. Målet for læreplanen er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet.

Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring.

LU-skole
Som partnerskole er Nygård en lærerutdanningsskole for 4GLU-studenter. Vi samarbeider tett med Universitetet i Agder om praksisopplæring av fremtidens lærere, og innen FoU-arbeid. Derfor har vi masterstudenter hos oss 6 uker hvert skoleår. 

Lus
Hvert år blir elever på mange skoler og barnehager smittet av lus. Smitten er helt uavhengig av hygiene. Jo lenger et barn går med smitte før det blir oppdaget, jo større sjanse er det for at familie og venner blir smittet og igjen fører smitten videre. La oss alle ta ansvar for å gjøre smittepresset så lite som mulig ved å:

Undersøke barna grundig når det sendes ut lusevarsel (og helst jevnlig ellers også). 
Varsle skolen når lus blir oppdaget, og behandle dette ifølge gitte retningslinjer. 
Varsle helst også nærmeste venner som kan være smittet, så unngår man forhåpentligvis å bli smittet tilbake etter behandling. 

Merking av tøy / gjenglemte ting
I en garderobe med mange ivrige elever, kan tøy og sko fort havne på gulvet eller på feil garderobeplass. Merk derfor alt av yttertøy, klær som blir liggende i garderoben, og sko/støvler med navn. Da kan ting på avveie lettere finne tilbake til riktig eier og du sparer skolen og deg selv for unødig arbeid. Fint om du også tar med initialer i etternavn da flere elever kan ha samme fornavn på et trinn.

Gjenglemt tøy samles i kasser i gymsalen. Ta gjerne turen nedom når du er på skolen, eller sjekk det i forbindelse med foreldremøter eller utviklingssamtaler / skole-hjem samtaler e.l.

Mobbing
Trivsel og vennskap er forebyggende mot mobbing. Alle elever, personalet og foresatte har et felles ansvar for å unngå dette, i og utenfor skolen. Mobbing, diskriminering og rasisme er uakseptabelt i skolemiljøet ved Nygård skole. Ta kontakt med kontaktlærer eller sosiallærer ved mistanke om uønskede hendelser. Skolen og foreldrenes innsats for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing er beskrevet i skolens sosiale handlingsplan. 

Mobiltelefon og Smartklokker
På skolen er bruk av egen mobiltelefon eller Smartklokker ikke tillatt i skoletida. Disse skal ligge avslått i skolesekken, og skal kun brukes utenfor skolens område.

Norges nasjonaldag
Nygård skole deltar i skoletoget i Søgne. Informasjon om dette gis på ukeplaner eller i eget skriv. 
På Nygård har 6. trinn ansvar for aktiviteter på skolen i løpet av grunnlovsdagen. Egen informasjon gis om dette fra komiteen. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
PP-tjenesten er et sakkyndig organ der skolene, barnehagene og foreldrene/de foresatte kan søke hjelp og råd om forhold som har med trivsel, utvikling og opplæring å gjøre. PP-tjenesten samarbeider med lærere / førskolelærere, med helsesøster, lege, og med andre som har med barn og unge å gjøre. Første kontakt med PPT skjer via kontaktlærer eller spesialpedagog.

Postkasse / Meldemappe
Ved skolestart i første trinn får eleven utdelt ei mappe som brukes som en postkasse mellom skolen og foresatte. Lærerne informerer nærmere om hvordan de ønsker denne brukt, for eksempel i forhold til lesehefter, meldebok, ukeplan osv.

Refleks
Når det er mørkt, spesielt i de mørkeste månedene november - februar, oppfordres elevene til å bruke refleksvest eller annen refleks på vei til/fra skolen. Dette gjelder også hvis man venter på skolebuss.

Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent. 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. Bare 5 prosent av fotgjengere som blir påkjørt og skadd bruker refleks. Går du uten refleks i mørket, vil en bilfører som kjører i 50 km/t ha to sekunder på seg til å oppdage deg.

Skoledagen / Ukeplan
Ukeplaner for hvert trinn publiseres på skolens nettside på trinnets egen side. Her står ukens lekser oppført, i tillegg til ulike beskjeder fra lærerne. Beskjeder kan for eksempel være ifm. fag og aktiviteter som krever ekstra utstyr, være seg uteskoledag, kroppsøving, ekskursjoner og annet.

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen som driver helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Dette gjøres ved rådgivende virksomhet i helsespørsmål. Skolehelsetjenesten forebygger smittsomme sykdommer bl.a. ved å følge opp den enkeltes vaksinasjonsstatus. Elevene får skriftlig innkalling til alle helseundersøkelser og vaksiner.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke ut personopplysninger om elever uten samtykke fra foresatte. Elever med spesielle behov blir fulgt opp og ev. henvist til andre instanser i samråd med foresatte. Elever, foresatte og lærere kan henvende seg til helsesøster ved behov. På Nygård skole har vi Helsesykepleier Jorunn Bjørkkjær.

Skolemelk
Skolen legger til rette for skolemelkordning til alle elever. Foresatte bestiller selv via nettportalen skolelyst.no. Ved å registrere en bruker og logge seg på kan man se de aktuelle produktene som tilbys på skolen.
 
Sykling
Sykling til skolen er en flott måte å få både fysisk aktivitet og trening i å ferdes i trafikken på. Husk hjelm, lys og refleksvest! Det er foresatte som har ansvar for barna til og fra skolen så lenge de ikke bruker offentlig skoleskyss. Dere må derfor selv vurdere om barnet er modent nok til å sykle den aktuelle skoleveien. Skolen anbefaler sykling til/fra skolen fra 4. trinn, etter at barna har gjennomført sykkeltesten etter sommerferien når de begynner i fjerde.

Svømmeopplæring
Skolesvømmingen foregår i Aquarama. Elever på 3-, 4-, og 6. trinn får tilbud om svømmeopplæring. Elever på 5. trinn som ikke besto kompetansemålene etter 4. trinn, kan få ytterligere tilbud om svømming i løpet av dette skoleåret. Det forventes at elevene har med svømmetøy, håndkle og utstyr til dusjing. 

Tannlege
Elevene blir innkalt av tannhelsetjenesten til regelmessig kontroll av tennene. Foresatte må selv frakte barna til og fra tannlegen. Tannlegebehandling gjennom skoletannklinikken er gratis for alle skolens elever.

Temakveld i regi av FAU
I løpet av våren har FAU ansvar for en temakveld for foresatte og ansatte. Temaet varierer fra år til år.  

Vennegrupper
Foresatte gir et svært viktig bidrag til elevenes trivsel på skolen gjennom å arrangere aktiviteter og treff som bidrar til at barn og voksne blir bedre kjent med hverandre. Å opprette vennegrupper kan derfor være et viktig innslag på høstens foreldremøter.

Uteskole
Alle trinn ved skolen har uteskole 1/2 - 1 dag pr. uke. Hvis ikke annen beskjed gis blir det uteskole uansett vær. Det er viktig at barnet er kledd etter forholdene. Se informasjon på ditt barns ukeplan om uteskole, sted, niste, og evt. medbragt utstyr. 

Utviklingssamtaler
Utviklingssamtalen er en unik mulighet til å få direkte tilbakemelding og dialog med kontaktlærer med hensyn til barnets styrker og utfordringer. Det arrangeres to utviklingssamtaler hvert skoleår - en på høsten og en på våren. Det er naturlig at eleven er med på en av disse. Samtalene har en varighet på inntil 20 minutter. På de øvre trinn er det vanlig at eleven selv bidrar gjennom aktivt å legge frem en presentasjon av sine styrker og sine utfordringer innen fag og trivsel under samtalen.

 

_ _

 

Bildet er tatt av Gerd Altmann på Pixabay.