Meny
Klasser og funksjoner Forside
Vedlegg
Besøksadresse Nøtteskjellveien 7 4310 HOMMERSÅK Telefon: 51 33 66 10
Postadresse Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Øyvind Fjermestad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Google Classroom
Fravær

Elektronisk meldebok - Transponder

Foresatte bruker Transponder meldingsbok for å melde fravær og korte (inntil 1 dag) permisjoner.

 

Fravær i forbindelse med sykdom

Ved sykdom sender foresatte melding om fravær gjennom Transponder meldingsbok innen kl. 08.00. Dette gjelder hver dag så lenge fraværet varer.

 

Planlagt fravær i forbindelse med ordinær lege/tannlegetime og lignende

Foresatte sender melding til skolen gjennom Transponder meldingsbok på forhånd.

 

Annet fravær fra enkelttimer/enkeltdager

Fri kan innvilges for enkelttimer eller enkeltdager etter søknad fra foresatte. Skolen må godkjenne formålet for fritaket, og sammen med foresatte vurdere om formålet med fri er formålstjenlig for eleven totalt sett. I opplæringsloven settes det ikke noen begrensninger i forhold til hvem som kan søke en elev fri fra skolen. Sandnes kommune/Riska ungdomsskole krever imidlertid en påtegning fra foreldre/foresatte eller den som har det daglige ansvaret for barnet. Avslag på søknad om fri kan ankes til nærmeste overordnede nivå; Kommunaldirektør for oppvekst skole.

 

Fravær 2 - 10 dager - permisjon

Permisjon utover en dag søkes på eget skjema (skjema i høyre marg). Kontaktlærer behandler søknader på inntil fem dager, mens inspektør for trinnet behandler søknader over fem dager.

Når det er forsvarlig, kan en gi en elev permisjon i inntil to uker. Elever har altså ikke rett til permisjon, men permisjon kan innvilges i inntil to uker forutsatt at det er forsvarlig ut fra hensynet til elevens opplæring. Om permisjon er forsvarlig eller ikke vil variere fra elev til elev og må avgjøres etter skjønn i det enkelte tilfellet. Momenter i en slik vurdering vil være elevens faglige nivå, om eleven får opplæring i permisjonstiden og om eleven har vært mye borte før.

Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdag. For å få slik helligdagsfri er det et krav at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (ti skoledager) er ufravikelig.  Skolen må dermed avslå alle søknader som gjelder permisjon for en periode på mer enn to uker. Skolen kan imidlertid innvilge permisjon i to uker av den omsøkte perioden, og gi avslag på resten. Foresatte må i slike tilfeller gi tilbakemelding på hvorvidt de ønsker to ukers permisjon eller ikke, og eventuelt hvilken periode de ønsker. For å kunne utvise noe fleksibilitet kan skolen også innvilge permisjon i forkant og/eller etterkant av en av skolens ferier, men likevel ikke slik at elevens fravær blir mer enn ti skoledager.

Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt, eller uten å ha fått innvilget (hele) sin søknad, vil eleven få ugyldig fravær for den delen av søknaden som eventuelt ikke er innvilget. Etter to ukers ugyldig fravær skal eleven skrives ut av skolen. Når/dersom eleven kommer tilbake, meldes han/hun inn igjen ved skolen på ordinær måte. Eleven vil da kunne få tilbake sin skoleplass ut ifra om det er ledig kapasitet. Rektor vil i slike tilfeller avgjøre hvorvidt eleven også kan få tilbake sin tidligere klassetilhørighet.  Det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden.

Verken rektor, kommunen eller Fylkesmannen (klageinstans) kan innvilge en elev permisjon i mer enn to uker, fordi det ikke er hjemlet noen avvik i opplæringsloven.  Selv om to-ukers regelen for permisjon er ufravikelig, hender det likevel at fraværsgrunnen ut ifra en rimelighetsbetraktning ikke skal innebære at eleven skrives ut av skolen. I enkelte tilfeller hvor det foreligger særskilt dokumentasjon, kan rektor bekrefte at eleven får beholde sin skoleplass i en fraværsperiode på mer enn to uker, men uten å definere fraværet som permisjon.