Meny
Velg seksjon SU - skolemiljøutvalg
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen

Som en følge av nasjonale beslutninger om SFO-tilbud, Bystyret i Kristiansund sitt budsjettvedtak for 2023 og økonomiplanperioden sak 22/02425 og erfaringer med organisering av lokalt SFO-tilbud, har Kristiansund kommune behov for å gjøre endringer i tilbudet som gis i skolefritidsordningene i kommunen. Vi foreslår å endre oppholdstilbud, endre antall uker feriestengt, justere retningslinjene i vedtektene for å ta inn nye nasjonale føringer, samt endre siste punkt angående ikrafttredelse.  For å innarbeide dette, foreslår vi endringer i vedtektene til SFO i Kristiansund kommune.

Vedtektene for skolefritidsordning (SFO) skal vedtas i form av lokal forskrift. For at saken skal bli så godt opplyst som mulig, ber kommunen om uttale fra særlig grunnskolene i Kristiansund kommune, FAU og samarbeidsutvalgene. Skolens FAU skal behandle saken 9. januar, og samarbeidsutvalget skal gjøre det 16. januar. Andre kan også uttale seg. Fristen for høringen er 19. januar. 

Alle dokumenter i saken ligger på kommunens hjemmeside: https://www.kristiansund.kommune.no/kunngjoringer/horing-av-forslag-til-nye-vedtekter-for-skolefritidsordningen-i-kristiansund-kommune.38984.aspx


Dette er sakset fra myndighetenes føringer for SU/Skolemiljøutvalg:

Samarbeidsutvalg
Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikt etter lover eller forskrifter, blir behandlet i samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalg
Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall. Samarbeidsutvalget kan selv være skolemiljøutvalg.
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.