Meny
Velg seksjon Helsesjukepleiar
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Send e-post til oss
Redaktør: Ellen Stangbye Barka

Helsesjukepleiar Anne er på skulen:

Måndag: 08.00 - 14.00

 

Ta kontakt med Unni Espedal viss helsesjukepleiar ikkje er på kontoret i oppsett tid.

Du kan nå Anne Selsvik på:

Tlf: 404 30 239

E-post: ase@sandnes.kommune.no

Dersom det er naudsynt for nokon i familien å ta Korona-test, skal time for prøve tingast på denne adressa:www.c19.no

Vi tilrår alle som er usikker på om barnet kan gå på skulen å lese informasjon og bruke koronasjekken som Folkehelseinstituttet har laga.

Du finn lenke til koronasjekken samt informasjon om testing, symptom og sjukdomsforløp i teksen under.


Forsand skule ønske alle våre elevar og føresette ein riktig god sommar! Det har vore eit spesielt år for oss på skulen. Skulebygninga er renovert, vi har blitt ein del av Sandnes kommune og vi har som resten av landet hatt ein lang periode med heimeundervisning. Eg vil nok ein gong takke elevar, tilsette og føresette for ein fantastisk innsats!

Vi ønsker 10. klasse lykke til med nye og spennende utfordringar, og vi gleder oss til nye elevar i 1. klasse til hausten. 

SFO er åpen tom. 30. juni og opner opp igjen 10. august. Fredag 14. august er planleggingsdag på SFO.

Skulestart for alle elevar er 17. august.

Mvh. rektor Monica Helgøy

 


Forsand skule vil i samband med FAU og Førebyggande teneste markere verdensdagen for psykisk helse. I år er tema «Vær raus».

Sett av 4. oktober kl 18.30 - 20.30 til åpent foredrag av Alexander Skadberg i idrettshallen.


På tide med lusesjekk!

Kva er skulehelsetenesta? 

Skulehelsetenesta si oppgåve er å fremje barnet si helse og førebyggje sjukdom og skade. Tenesta skal arbeide for å fremje elevenes lærings- og utviklingsmiljø og bidra til ein helsefremmande livsstil.

Det er i hovudsak helsesyster som arbeider i skulehelsetenesta. Helsesyster kan formidle kontakt til skulelege og henvise til og samarbeide med andre tenester i samråd med barn og foreldre, eksempelvis psykiatrisk sjukepleiar. Det er særs aktuelt å samarbeide med  personalet i skulen, slik at skulekvardagen for eleven blir best mogleg.  

Kva kan skulehelsetenesta hjelpe til med?

- Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.
- Fysiske plager; kartlegge når ein bør kontakte lege
- Vekst og utvikling; måle høgde /vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vanskar kring pubertet
- Syn og hørsel; syn- og hørselstest
- Støttesamtale med barnet; når han/ho møter utfordringar; samlivsbrot, tap, sorg og    sjukdom etc
- Korleis være gode foreldre når ein møter utfordringar; samlivsbrot, tap, sorg eller sjukdom, stadige konfliktar kring daglege rutinar eller gjeremål etc.

Helsesyster har undervisning, helserettleiing i elevgrupper, og deltek på enkelte foreldremøte. I tillegg blir det føreteke rutineundersøkingar og vaksinasjon etter nasjonale anbefalingar.  

Til elevar:

Er det noko du har lyst til å snakke med ein vaksen om, eller noko du treng hjelp og støtte til å finne ut av, så kom innom. Eg har teieplikt! Du kan få hjelp av ein vaksen heime, eller ein av lærarane til å avtale tid med meg, eller du kan bare banke på døra mi. Velkomen!

Til føresette:

Er de bekymra for barnet dykkar si fysiske/psykiske helse eller trivsel, er eg tilgjengeleg for samtale både med dykk og/eller eleven. Av og til hjelper det å bare ”lufte” situasjonen, andre gongar kan det vera hensiktsmessig å henvise vidare.

De er hjarteleg velkomne til å ta kontakt!  

Kontaktinformasjon:

Synnøve Egeland og Anne Selsvik er helsesystre på skulen. 

Me er utdanna sjukepleiarar med vidareutdanning i helsefremjande og førebyggjande arbeid blant barn, unge og deira familiar. Du kan treffe oss på skulen:

Synnøve: Tysdag frå kl.08.00 – 14.00. Tlf: 488 90 372 / 51 70 02 04.  E-post: seg@forsand.kommune.no

Anne: Måndag kl. 09.30-14.00, onsdag kl. 08.30 til 14.00 og fredag i partalveker kl. 08.30-14.00..  Tlf: 404 30 239 / 51 70 02 04. E-post: ase@forsand.kommune.no