Meny
Velg seksjon ATO
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Send e-post til oss
Redaktør: Monica Helgøy
Gå til Google Classroom
Det er 2 dokumenter i arkivet.

Læring for livet – Livsmeistring

Om oss på ATO:

ATO er ei avdeling som driv eit alternativt opplæringstilbod til elevar med store generelle og samansette lærevanskar.  ATO er eit heildagstilbod som inneheld vanleg skule og SFO. Avdelinga har og ope i skulen sine feriar og følgjer elles den ordinære skuleruta. Personalet ved Forsand ATO har ulik fagleg bakgrunn som til saman utgjer eit spennande og tverrfagleg team. Personalgruppa består av sosionom, miljøarbeidar med vidareutdanning i sosial-pedagogikk, aktivitør, helsefagarbeidar, vernepleiar, spesialpedagog og lærar.

Mål og læringssyn for avdelinga:

Dei elevane som er knytt til avdelinga har individuelle opplæringsplanar, med utgangspunkt i sakkyndig vurdering frå pedagogisk psykologisk teneste(PPT) og enkeltvedtak ved rektor.  Læringsmåla blir tilpassa den enkelte eleven sine føresetnader og behov. 

Personalet jobbar for å oppretthalde og etablere sosial og ADL (Activities Daily Living) dugleik hos den einskilde elev. Som til dømes å kle på seg,  laga enkle måltid og dagleg hygiene.