Meny
Velg trinn For tilsette
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug
Telefon: 56 17 57 00 Faks: 56 17 57 01 Send e-post til oss
Redaktør: Irene Hystad Hugaas
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Regjeringa har bestemt å fortsetje tiltaka mot koronaviruset fram til 13.april.
Skular og barnehagar vert stengt til over påske. Tiltaket kan bli forlenga.
Sjå brev frå rektor i vedlegg til denne artikkelen, og i epost til alle foreldre. 

Sjå skriv til alle føresette i Alver i vedlegg og i epost.

 

 

Same vilkår gjeld for tilsyn på skulen:
Skulane og barnehagane skal stenge frå 12. mars klokka 18.00, men halde ope for:

• barnehagebarn og barn i 1.-4. trinn med foreldre som har samfunnskritiske oppgåver
• barn med spesielle behov


Voksne for barn har gode råd og tips! Følg lenke under til nettsida.

På Grasdal skule bruker vi materiell og program utarbeida av Voksne for Barn, så dette kjenner mange elevar til (Zippy og Passport)

Elevar på Grasdal skule hadde eit kunstprosjekt i haust som illustrerer kjenslene på ein god måte.


Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111

har no ope alle dagar heile døgnet. 

Mange barn/unge som lever under vanskelege forhold både heime og ute blir no ekstra utsatt fordi skular, barnehage, fritidsklubbar og andre stader barn møter vaksne blir nedlagt eller har redusert opningstid.

Vi veit også at barn og unge som frå før har mange bekymringar, kan oppleve auka behov for å bli sett og hørt når ei krise rammar. Koronautbrotet i Noreg er ei slik krise for mange barn.

- Ring, skype eller chat med andre foreldre og barn i klassen.
- Støtt og oppmuntre kvarandre! 
- Ring foreldre som kanskje ikkje er på nett.
- Prøv å hjelpe.
- Har du det vanskeleg, eller trur andre barn og familiar har det vanskeleg, kontakt alarmtelefonen.


Foreldreutvalget for Grunnskulen har publisert 5 gode råd på nettsida : (følg lenke til nettsida under)

1. Skap ro og rammer

2. Ta pauser - gå ut

3. Snakk med læraren

4. Snakk med barnet

5. Kontakt andre foreldre og naboer


BIBLIOTEKET ER STENGT –VELKOMEN TIL DET OPNE BIBLIOTEKET!
Biblioteket er ein møteplass og skal drive med informasjon- og litteraturformidling. Så lenge dørene til Strilabiblioteket er stengde, set vi den digitale døra på vidt gap og inviterer både små og store til å stikke innom biblioteket på nettet!

På onsdag setter Elevkanalen og TV 2 i gang et prøveprosjekt med daglig direktesendt undervisning for 5-7 trinn.

Første sending onsdag 18/3  kl 12.00 - 13.00

Hvorfor direkte? Jo, det er noe med det kollektive og daglig oppdaterte vi vil prøve ut. Mange elever har uttrykt at både elsker friheten og savner rutinen som faste tidspunkter gir. Direktesendinger har en nerve vi tror kan ha et “liv” i seg som kan appellere til mange. (Stian Barsnes-Simonsen)

Følg lenke under:


Lærar på Grasdal skule har i vedlegget til denne artikkelen samla lenker til gode nettsider for læringsarbeid heime i denne perioden vi har framfor oss.

Foreldre og elevar kan bruke dette i samarbeid som del av planen de har fått frå lærarane dykkar, eller som ekstra ressursar om de har tid og anledning til det.  Lukke til!


Her har det skjedd store forandringar i ferien. Vaktmeistrane har fellt store grantre. No er det stubbar igjen til å leke på. 

Vi starter opp som vanleg etter juleferie, og ønsker alle eit godt nyttår!

For skulane er det ikkje store endringar for vanleg drift, men vi har fått nye e-postadresser. Dei gamle verkar ei stund til, men bruk ny adresse som de finn i oversikten vår på heimesida under meny - tilsette.

 

 


Det er no etablert eit kommunalt team. Her deltek prosjektleiar, Anette Hesjedal, som også leiar teamet, rådgjevar skule og barnehage, kommunepsykolog, PPT og helsesyster. 

Det er og etablert eit team på kvar skule. På Grasdal skule består teamet av plangruppa og sfo-leiar og vert leia av rektor. Teamet møtes ein gong i månaden og oftare etter behov.  

Formålet er å drøfte utfordringar i læringsmiljøet og vurdere korleis miljøet kan bli betre. Teamet drøftar einskildsaker og gir rettleiing til lærarar og andre tilsette.

Det kommunale teamet skal fungere som ei støtte for dei lokale teama på kvar skule. Føresette og elevar kan ta direkte kontakt med Anette Hesjedal, kommunal teamleiar:


Om nordhordlandsbiblioteka.no

Regelverket for skulemiljøet til elevane er skildra i kapittel 9A i Opplæringslova. Dei nye reglane gjeldt frå 1. august 2017. Endringa skal skjerpe elevane sine rettar og skulen sine pliktar, og gir Fylkesmannen ei heilt ny rolle.

Skulane si aktivitetsplikt er skjerpa inn, som betyr at alle tilsette på skulen har plikt til å følgje med, gripe inn, undersøkje saka, varsle og gjere tiltak.


Skulen skal gjennomføre nasjonale kartleggingsprøver i veke 11 - 14, 9.mars - 11.april 2020. Det er prøver i lesing og rekning i 1. - 3.klasse. Det er prøve i lesing 1.-3.trinn og rekning i 2.trinn som er obligatoriske. 
Kartleggingsprøvane skal brukast av skulen og lærarane til å finne dei elevane som treng ekstra hjelp i løpet av dei første skuleåra. Dei fleste elevane vil få til dei fleste oppgåvene, og mange vil oppleve prøva som lett. Prøva vil difor ikkje gi informasjon om elevar med ekstra gode ferdigheiter. 

Grasdal skule vel å gjennomføre dei frivillige prøvane også, og det er

Rekning på 1. og 3. trinn, Engelsk på 3. trinn og Digitale ferdigheiter på 4. trinn