Meny
Forside
Nova 1 og 2 klasse
Nova 3 og 4 klasse
Altius
Justøyveien 540 4780 Brekkestø
Telefon: Rektor: 41506262 Send oss e-post
Helsesøster Magrethe Eide Legreid
Magrethe E Legreid
90215266
Fysioterapeut Sveinung Sivertsen
Sveinung Sivertsen
90597930
Om Montessoriskolen i Lillesand

Om skolen 
Justøy skole er plassert sentralt på idylliske Justøya ca. 7 km fra Lillesand sentrum, 30 km fra Kristiansand. 
På Justøya har det vært skole siden 1868. Da den kommunale grendeskolen ble nedlagt i 1999, startet umiddelbart arbeidet med å etablere en privat Montessoriskole. Denne åpnet i 2000, og er i dag en 1.-7. skole med 53 elever (2023/2024). 
Det er Stiftelsen Justøy Skole som eier og driver skolen. Skolen får statstilskudd som dekker 85 % av kostnadene. Differansen dekkes gjennom skolepenger, for tiden 1700,- pr måned. Det gis søskenmoderasjon.  
Elevene ved Justøy Skole er delt inn i to hovedgrupper. Nova er 1.-4. trinn og Altius 5.– 7. trinn. Skoledagen drives etter Maria Montessoris pedagogiske prinsipper og fagplan. Skoledagen på Justøy skole er man-tors fra kl. 08:40 – 15:10 og fredag 08:40 - 14:10, og inneholder blant annet montessori-periode, praktisk-estetiske fag og fysisk aktivitet. 

Justøy skole er medlem av Norsk Montessoriforbund. Du kan få mer informasjon om montessoripedagogikken på deres hjemmesider. 
Norsk Montessoriforbund har utarbeidet en egen Montessorilæreplan som er godkjent av Kunnskapsdepartementet. Denne planen som ligger tett opp til Kunnskapsløftet er vi forpliktet til å følge. Læreplanen ligger gratis ute på nett slik at alle som ønsker kan lese denne. 
Oppsigelse av skoleplass: Det foreligger en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 – tre – måneders varsel regnet fra den 1. i påfølgende måned.  
Oppsigelse av skolefritidsordning (SFO): Oppsigelse må skje skriftlig med en måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april, må det betales til og med juni måned. 


Vår visjon: Læring - mestring – glede 
I følge med skolens visjon er det et mål at alle elevene ved skolen skal oppleve glede hver dag. I dette tillegges det at de skal føle seg trygge og inkludert blant både medelever og de voksne ved skolen. Gjennom det inkluderende miljøet som skolen legger til rette for, skal elevene glede seg til å gå på skolen for å lære og å møte venner.  
Alle elever skal føle mestring på sitt nivå, og det skal tilrettelegges for hvert enkelt individ. Hvert barn skal føle at det kan bidra, og at det kan hjelpe og støtte andre både sosialt og faglig. Ved at elevene kan hjelpe og støtte hverandre både i det faglige og sosiale, kan hver enkelt oppleve mestring daglig. Når det er tilrettelagt for at elevene kan oppleve glede og mestring i deres daglige møte med skolen, kan god og grundig læring skje. Gjennom disse målene, og ved å jobbe mot dem, vil Justøy skole gi alle elevene et godt og trygt psykososialt miljø. Mer om dette står i skolemiljøplanen.  


Organisering av personalet 
Skolen er drevet av Stiftelsen Justøy Skole – Montessoriskolen i Lillesand og det er styret som er skolens øverste organ. Styre består av ekstern styreleder, medlemmer fra de ansatte, foreldre ved skolen og kommunale deltakere, samt fra ledelsen ved skolen.  
Det er per i dag totalt 17 ansatte i diverse stillingsprosenter som er fordelt mellom kontaktlærere, faglærere og fagarbeidere. I tillegg har skolen teamledere i begge gruppene og assisterende rektor i 30% stilling pluss rektor i full stilling. Vi har også helsesykepleier ved skolen fast noen timer hver uke.  
Skolen ledes av rektor, som også er daglig leder. Hver elevgruppe ledes av en teamleder. Justøy montessoriskole har som visjon å ha montessoripedagoger i alle undervisningsstillinger.