Meny
Forside
Nova 1 og 2 klasse
Nova 3 og 4 klasse
Altius
Justøyveien 540 4780 Brekkestø
Telefon: Rektor: 41506262 Send oss e-post
Helsesøster Magrethe Eide Legreid
Magrethe E Legreid
90215266
Fysioterapeut Sveinung Sivertsen
Sveinung Sivertsen
90597930
Vedtekter 

 

 

 

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN JUSTØY SKOLE – MONTESSORISKOLEN I LILLESAND
(vedtatt 26. april 2023)

Utskriftsversjon: Vedtekter stiftelsen Justøy skole

§ 1- ORGANISASJON
Skolens navn er ”Justøy skole – Montessoriskolen i Lillesand”. Den eies og drives av Stiftelsen Justøy Skole. Skolen er underlagt den til enhver tid gjeldende lover. For grunnskolen gjelder videre samtlige av de bestemmelser som er nevnt i Opplæringsloven.

§ 2- FORMÅL
Skolen skal drive grunnskole med skolefritidsordning med hjemmel i Friskoleloven og i henhold til undervisningsplaner godkjent av departementet. Skolen skal drive i tråd med Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper og i tett og nært samarbeid med foreldre/foresatte.

Skolen er frittstående og ikke tilsluttet noe politisk parti eller trossamfunn, og er åpen for alle elever fra 1. – 7. klasse.

Skolen skal samarbeide med andre institusjoner eller enkeltpersoner som fremmer skolens kunnskapsmessige, pedagogiske, sosiale eller kulturelle arbeid.

§ 3- FORELDRERÅDET
Skolen har et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte til elever i skolen. Det skal gjennomføres minst to foreldrerådsmøter i året, fortrinnsvis i sammenheng med allmøter. Rektor kaller inn til foreldreråd i forlengelsen av allmøte. 

• Foreldrerådet i oktober velger et arbeidsutvalg bestående av fire representanter og en vara. Det må være en fra hver gruppe Nova og Altius, hvor de også får rollen som klassekontakter for hver sin gruppe. Den fjerde velges uavhengig av gruppetilhørighet.
• Valgperioden er to år, og det skal etterstrebes kontinuitet, slik at to er på valg hvert år.
• FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer og sekretær.
• FAU velger en representant til Kommunalt FAU.

§ 4- ALLMØTE  
Skolens allmøte består av alle foreldre/foresatte og ansatte ved skolen samt stiftelsesstyret. Første allmøte avholdes i løpet av oktober. Rektor innkaller til allmøter med tre ukers varsel, og må angi de saker det skal treffes vedtak om
Saker som skal behandles på skolens allmøte er bl.a:

Godkjenning av innkalling/saksliste
• Valg av møteleder
• Valg av to representanter til å underskrive protokollen
• Presentasjon av regnskap fra foregående år
• Revisors beretning
• Presentasjon av årets budsjett
• Presentasjon av halvårsregnskapet for inneværende år
• Valg av representanter til stiftelsesstyret
• Valg av statsautorisert revisor
• Andre saker nevnt i innkallinga, og som er i overenstemmelse med stiftelsesloven §36


§ 5- SAMARBEIDSUTVALGET
Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter fra stiftelsesstyret, to representanter fra skolen som sitter i stiftelsesstyret (undervisningspersonell/andre ansatte), og to representanter som velges blant elevene. Samarbeidsutvalget organiserer seg selv. Rektor på skolen er utvalgets sekretær. Sekretæren har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
Til vanlig kan Samarbeidsutvalgets funksjon ivaretas ved at elever inviteres til styremøte.

§ 6- OPPTAK
Som hovedregel tas elevene opp ved skoleårets begynnelse. Ellers skjer påmelding/innskriving til skolen samtidig med innskriving til de offentlige skolene i Lillesand. Opptak foretas av rektor. Vedtak kan påklages. Dersom skolen ikke finner grunnlag til å endre vedtaket, blir klagen videresendt til Statsforvalteren i fylket. Ved plassmangel skal følgende elever prioriteres:

1. Elever fra tidligere Justøy skolekrets.
2. Søsken til barn som allerede er elever ved skolen.
3. Barn som har gått i Montessoribarnehage.
4. Barn av Montessoriskolens ansatte.

§ 7- BETALING
Endring av månedlig foreldrebetaling og eventuelt ekstrabetaling/gebyrer fastsettes av allmøtet etter anbefaling fra stiftelsesstyret.

§ 8- OPPSIGELSE AV SKOLEPLASS
Dersom en elev ikke skal fortsette påfølgende skoleår, må skriftlig oppsigelse være skolen i hende innen 15. mai. Oppsigelsesfrist av plassen er tre måneder regnet fra første i påfølgende måned. Ved gjentatt uteblivelse av foreldrebetaling, har stiftelsesstyret rett til å si opp skoleplassen.

§ 9- DUGNAD
Det er obligatorisk dugnad for foreldre/foresatte to dager  i året. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vil det være mulig å betale inn et bidrag fastsatt av styret  til  vaktmestertjeneste.

§ 10- STIFTELSESSTYRET

Stiftelsesstyret er satt sammen av:

Styreleder                                      - med stemmerett
Styreleder velges for to år av gangen
etter forslag fra FAU og rektor
• Rektor        - med stemmerett
• Assisterende rektor - uten stemmerett
2 foreldre/foresatte                         - med stemmerett
der leder av FAU er den ene
1 repr. fra pedagogisk personal   -  med stemmerett
Denne representanten velges blant pedagogene.
Representanten må være fast ansatt i min. 75% stilling
• 1 repr. fra andre ansatte                 - med stemmerett
Denne representanten velges øvrige ansatte. 
Representanten må være fast ansatt i min. 60% stilling
• 1 repr. Fra Lillesand kommune      - uten stemmerett
(Oppnevnes av bystyret for fire år av gangen)

Alle faste representanter, bortsett fra styreleder, må ha navngitt vararepresentant.

I styreleders fravær leder rektor møtene, og assisterende rektor tar rektors plass.
- Alle faste representanter velges for en periode på to år, bortsett fra en av foreldrerepresentantene som velges for ett år.
- Ansatte i skolen kan ikke velges inn som foreldrerepresentanter.
- Valg av nytt styre – alle styremedlemmer- gjøres på allmøte innen utgangen av oktober.            
- Styret sammenkalles til møte så ofte styrelederen finner det nødvendig, eller etter tre styremedlemmers forlangende. Hvis et styremedlem er forhindret fra å møte, skal han/hun varsle administrasjonen slik at vararepresentant kan innkalles.
- Til gyldig vedtak kreves at minst halvparten av styret stemmer for. Ved stemmelikhet avgjør styrlederens dobbelstemme.
- Fra møtene føres protokoll som godkjennes og signeres av de møtende styremedlemmer. Er et vedtak ikke enstemmig, kan ethvert styremedlem kreve tilført protokollen hvordan vedkommende har stemt.
- Elevrepresentantene i Samarbeidsutvalget møter på minst et styremøte i løpet av året, eller når elevrepresentantene ønsker saker behandlet i styret.


§ 11- STIFTELSESSTYRETS OPPGAVER
Styret skal ivareta de oppgaver som er nevnt i Friskoleloven
Styret har den øverste ledelsen av skolen/SFO, og skal se til at begge blir drevet i samsvar med gjeldene lover og forskrifter.
1. Styret vedtar budsjett for skole og SFO, og står ansvarlig for stiftelsens regnskap.
2. Styret sørger for at årsoppgjøret avsluttes i rett tid og i revidert stand legges fram for allmøtet.
3. Styret fastsetter reglementet og instrukser for skolen/SFO.
4. Styret avgjør hvilke stillinger skolen/SFO skal ha, og vurderer kompetansebehovet etter framlegg fra rektor.
5. Styret vedtar stillingsbeskrivelser for ansatte i skole/SFO og eventuelt andre stillinger.
6. Styret forholder seg til skolens egne vedtekter for tilsettinger og permisjoner (vedtatt desember 2021), og behandler eventuelle saker om avskjedigelse.
7. Styret sørger for at forholdene legges til rette for at elever i skolen og ansatte trives.
8. Styret sørger for god kontakt med lokalsamfunnet.

§ 12- VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av, eller tilføyelser til vedtektene, krever to tredjedels flertall på allmøte for stiftelsen. Gjelder det formålsparagrafen, kreves det tre fjerdedels flertall på allmøte.
Forslag til nye vedtekter, må sammen med innkalling til stiftelsens allmøte, sendes stiftelsens medlemmer minimum 14 dager før allmøte. 

§ 13- OPPLØSNING
Eventuelt vedtak om oppløsning av stiftelsen Justøy skole- Montesoriskolen i Lillesand – treffes av allmøte etter innstilling fra styret i stiftelsen. Vedtaket på allmøtet må være enstemmig. Det er en forutsetning at minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Videre kan det gjøres vedtak om oppløsning ved simpelt flertall av to allmøter med minst to måneders mellomrom.