Meny
Forside
Nova 1 og 2 klasse
Nova 3 og 4 klasse
Altius
Justøyveien 540 4780 Brekkestø
Telefon: Rektor: 41506262 Send oss e-post
Helsesøster Magrethe Eide Legreid
Magrethe E Legreid
90215266
Fysioterapeut Sveinung Sivertsen
Sveinung Sivertsen
90597930
Sfo vedtekter

Last ned her: Sfo vedtekter

VEDTEKTER FOR SFO VED JUSTØY SKOLE

Vedtatt av styret ved Justøy skole 17.09.19

1. Formål
Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn, og barn med særskilte behov i grunnskolens syv første årstrinn tilsyn og omsorg. Skolefritidsordningen skal legge til rette for at barna gis mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.  Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål slik det kommer til uttrykk i Opplæringsloven §1.

2. Eierforhold
Justøy bygdelag eier lokalene, men Justøy skole (JMS) eier og står ansvarlig for driften av skolefritidsordningen.

3. Leke- og oppholdsareal
Skolefritidsordningens leke- og oppholdsareal skal være minimum fire kvadratmeter per barn.

4. Opptak - oppsigelse
4.1 Antall søkere: For å kunne opprette tilbud om SFO ved skolen er det et vilkår at det ved søknadsfristens utløp har meldt seg minimum 5 reelle søkere til fast plass.
4.2 Søknadsfrist: Søknadsfristen er 15. april for opptak til neste skoleår. Foresatte vil motta skjema for påmelding der frist fremkommer. Rektor ved JMS avgjør søknader om opptak.
4.3 SFO for hvem: Alle barn på 1.-4. årstrinn, og alle barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn har rett til tilbud etter skoletid.
4.4 Oppsigelse: Oppsigelsestiden er en måned fra den første i måneden. Oppsigelsen skal sendes elektronisk på e-post til jms@jmskole.no. Kontingent skal betales ut oppsigelsestiden. Oppsigelse kan gis av skolen ved manglende betaling.
4.5 Endring av sats som følge av oppsigelser: Dersom oppsigelser fører til et lavere deltakerantall kan styret ved JMS vedta å øke betalingssatsene for de resterende brukere av SFO-tilbudet, eller å legge ned SFO-tilbudet ved skolen. Vedtaket om økning av betalingssatsene eller nedleggelse skal varsles skriftlig 3 måneder før det gjennomføres.

5. Foreldrebetaling
5.1 Fastsetting av sats: Styret fastsetter foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen i februar, samt eventuelle regler for moderasjoner. Endring av satsen skjer normalt ved nytt skoleår. Plass i skolefritidsordningen betales fra den dato plassen tilbys familien.
5.2 Pris fulltidsplass: Per 1.8.19 er satsen 1250 kr for full-plass,
5.3 Pris enkeltdager: 100 kr for enkeltdager mandag – torsdag, og 200 kr for enkeltdager fredag.
5.4 Ved for sen henting av barn: Det ilegges et ekstra gebyr som for tiden er kr. 400.-

6. Åpningstid
6.1 Hvilke dager er SFO åpen: Skolefritidsordningen gir tilbud alle virkedager, med unntak av skolen og SFO sine planleggingsdager.
6.2 Daglig åpningstid: Skolefritidsordningen er åpen fra 15:00-16:30, mandag –torsdag, fredager fra 14.10-16.30. For enkeltdager må foreldrene gi bindende melding om bruk av plassen senest en virkedag før den aktuelle dagen.

7. Ledelse og bemanning
7.1 Ledelse: Rektor er administrativ og faglig leder av SFO, men ordningen har en SFO-leder som er delegert organiseringen i det daglige.
7.2 Bemanning: Det skal normalt ikke være flere enn 10 barn per voksen. Bemanningen skal være i forhold til antall barn som er til stede, barnas alder, og i tillegg eventuelle behov for særskilt oppfølging av enkeltbarn. Skolefritidsordningen bemannes med miljøarbeidere og assistenter.

8. Taushetsplikt og opplysningsplikt
8.1 Taushetsplikt: Alle ansatte i skolefritidsordningen er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §13. Rektor har ansvaret for å gjøre evt. andre oppmerksomme på reglene om taushetsplikt og praktisering av disse.
8.2 Politiattest: Ansatte skal fremvise politiattest for å kunne jobbe ved skolefritidsordningen.
8.2 Opplysningsplikt: Personalet i skolefritidsordningen – vanligvis representert ved rektor – har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten, jf §§ 15-3 og 15-4 i opplæringsloven.