Meny
Forside
Nova 1 og 2 klasse
Nova 3 og 4 klasse
Altius
Justøyveien 540 4780 Brekkestø
Telefon: Rektor: 41506262 Send oss e-post
Helsesøster Magrethe Eide Legreid
Magrethe E Legreid
90215266
Fysioterapeut Sveinung Sivertsen
Sveinung Sivertsen
90597930
Ordensreglement

 

 

 

 

 

 

Forskrift om ordensreglement for
Justøy skole – Montessoriskolen i Lillesand

Utskriftsversjon: Ordensreglement

Forskriften om ordensreglement er 19. november 2013 vedtatt med hjemmel i Privatskolelovens § 3-9 av styret i Stiftelsen Justøy skole – Montessoriskolen i Lillesand. 

A. INNLEDNING
§ 1 Formålet
Ordensreglementet skal ivareta rettigheter og plikter til den enkelte elev. Reglementet skal bidra til å skape trygge rammer i læringsmiljøet og inngår som et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom elevene, og mellom elevene og de ansatte. Skolen skal fremme samarbeid, høflighet, vennlighet, trivsel, respekt og omsorg for hverandre. Alle må kunne komme til skolen uten å være redd for å bli ertet, mobbet eller plaget på annen måte.  

§ 2 Virkeområdet
Ordensreglementet gjelder for elevene i skoletiden/SFO, på skolens områder, på skoleveien, på turer og øvrige arrangementer i skolens regi. Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som skal brukes når elever bryter reglementet, og regler på fremgangsmåten når brudd på ordensreglementet skal behandles. 

Eventuelle tiltak forutsetter at skolen gjøres kjent med brudd på reglementet. Skolen plikter å gjøre elever og foresatte kjent med dette ordensreglementet.

B. REGLER OG KONSEKVENSER
§ 3 Regler for orden og oppførsel
Justøy skole skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig at alle bidrar til å skape et godt læringsmiljø for både elever og ansatte gjennom å følge vanlige regler i samfunnet for hvordan man oppfører seg, herunder vanlig folkeskikk

Elevene ved Justøy skole skal:
a) ikke utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen eller på skoleveien
b) vise hensyn og respekt for andre
c) holde arbeidsro i timene og møte presis til timer og avtaler
d) gjøre skolearbeidet til avtalt tid
e) la mobiltelefon, Ipod/MP3-spiller og lignende være avslått i alle opplæringssituasjoner, og bare bruke disse dersom skolen har gitt tillatelse til bruk.
f) ha tillatelse fra lærer for å fotografere og ta lydopptak i skoletiden
g) holde orden og ta vare på alt som tilhører skolen, inne og ute
h) ta ansvar for egne verdisaker
i) ikke ta med gjenstander som kan skade personer, bygning eller inventar på skolen
j) ikke forlate skolens område uten tillatelse
k) bruke bilbelte og sitte rolig i setet på skolebussen

§ 4 Fravær
Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved sykdom skal skolen ha beskjed så raskt som mulig. Når det er forsvarlig, kan skolen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 uker (Opplæringsloven § 2-11).

§ 5 Internett
Skolens internettilgang skal som hovedregel bare brukes i opplæringsformål. Denne regelen er ikke til hinder for at internett kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte opplæringen. Elevene skal følge skolens dataregler/nettvettregler. 

§ 6 Konsekvenser ved regelbrudd- sanksjoner
a) Samtale med lærer og kontaktlærer. Konsekvensen kan være utførelse av praktiske oppgaver.
b) Etter gjentatte brudd på ordensreglene, tar klassestyrer kontakt med hjemmet.
c) Fortsetter eleven å bryte reglene, overlates saken til rektor.
d) Elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglene kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen.  Rektor gjør vedtak etter at eleven har forklart seg, og etter å ha rådført seg med aktuelle lærere.  Foreldrene blir varslet dersom eleven blir vist bort for resten av skoledagen.
e) Dersom en elev ikke har gjort oppgaver til avtalt tid, kan annen tid innenfor skoledagen omdisponeres etter avtale med hjemmet.
f) Dersom en elev benytter mobiltelefon i skoletiden vil den inndras for resten av dagen. Ved gjentatte brudd på reglene kontaktes foreldrene.

§ 7 Skade/hærverk
a) Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet, også bli erstatningsansvarlig (Skadeerstatningsloven § 1-1). Foresatte kan bli erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5.000. Skader som vurderes som uhell trengs ikke å erstattes
b) Eleven kan gis anledning til å utbedre skadene selv dersom dette anses som hensiktsmessig.  
c) Skolen har ikke erstatningsansvar for private gjenstander som tas med på skolen.

C. SAKSBEHANDLING
§ 8 Fremgangsmåte ved vedtak om tiltak og sanksjoner
Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes sanksjoner eller treffes vedtak som nevnt under § 6.

Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å beslutte sanksjoner som nevnt i § 6 punkt d, skal vedtak fattes etter Forvaltningslovens § 2 (enkeltvedtak). Elevens foresatte skal ha rett til å uttale seg før vedtaket fattes.

Vedtaket kan påklages av foresatte etter Forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet foresatte har mottatt enkeltvedtaket, jf. Forvaltningsloven § 29. En eventuell klage kan rettes til skolen. Dersom skolen finner å ikke kunne omgjøre vedtaket, eller gir klager medhold, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Aust-Agder.

Det er bare den eleven eller de elevene som har gjort seg skyldig i reglementsbrudd som kan refses. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.