Meny
Velg seksjon SFO
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn

I samband med overgang til nytt skuleår er det vanleg at nokon vil endra eller seie opp tilbodet ein har i SFO.

For å unngå misforståingar vil me minna om reglane som gjeld for endring/oppseiing av tilbod om SFO.

Reglane for oppseiing er fastsett i §4 i “Vedtekter for skulefritidsordninga i Time kommune”. 

Oppseiingstid for tilbod i SFO er 2 månadar.

Ein må seie opp innan den 1. dagen i månaden 2 månadar før ein vil at oppseiinga skal gjelda.  
For oppseiing på slutten av skuleåret gjeld det at om ein seier opp plassen ved SFO etter 1. mars, må ein betala for tilbodet ut skuleåret, dvs. til og med juni.  

Om ein ikkje vil behalde plassen i august, må ein seia opp tilbodet innan 1. mai.  
Ved oppseiing etter 1. mai, må ein betala for tilbodet i august.  

Om de allereie no veit at de ikkje vil ha tilbod ved SFO i august 2024 set me stor pris på at de melder frå. Dette gjer det enklare å planlegge bemanninga og bruk av ressursar, og slik kan me gje ungane eit best mogleg tilbod.  Informasjon til føresette om gratis kjernetid i SFO  

Elevane på 1. og 2. trinn får gratis kjernetid i SFO.  I Time kommune er gratis kjernetid definert som 3 dagarstilbodet. 2 dagars tilbodet vil og vera gratis for denne gruppa. Om føresette på 1. og 2. trinn ønskjer tilbod om 4 eller 5 dagar, vil prisen på eit 3 dagarstilbod bli trekt frå prisen på det tilbodet føresette vel.   

Frå august 2024 vil tilbodet om gratis kjernetid og gjelda elevar på 3. trinn. Dei same prisane som no gjeld for 1.-2. trinn, vil då og gjelda dei.  
Matpengar er rekna utanom pris på tilbodet. Dette må ein betala i tillegg. 


 

 

Åpningstider: 07:15-08.25 (Frokost til 07.45) og frå skuleslutt til 16:00. 

 

 

Kontaktinfo

Tove-Elin Gudmestad, SFO leiar       
E-post: tove-elin.gudmestad@time.kommune.no  
Telefon: 99383535

Telefon SFO: 99126724

Betalingssatsar: Nye frå 01.01.24.

2 dagar   1330 kr. Gratis for 1. og 2.klasse. Matpengar 100 kr. 

3 dagar   2000 kr. Gratis for 1. og 2.klasse.  Matpengar 140 kr.

4 dagar   2660 kr. 660 kr for 1. og 2.klasse. Matpengar 190 kr.

5 dagar    3340 kr. 1330 kr for 1. og 2.klasse. Matpengar 230 kr. 

Kjøp av ekstra dag: 295 kr. Foreldre til barn i 1. -4. klasse med samla inntekt under kr. 549 100,-  har rett til å søka om redusert foreldrebetaling. 

Foreldrebetaling skal utgjera maks 6% av husstanden si samla inntekt for ein fulltidsplass i SFO. Søknadsportalen i Visma vil opna 1.august 2021 for 3. og 4. trinn.

Ein får ikkje automatisk lågare pris på SFO om ein har låg inntekt, foreldre må sjølv søka om å få redusert pris. Ein søker om redusert pris via Visma flyt skule under «søknader». 

Sjå til høgre under diverse dokument for meir informasjon -------->


No er mørketida her. Då er det ekstra viktig med refleksvest, refleksar og lys på syklane. Bruk refleksvest sjølv om du går på gangsti.

SFO: 99126724

Tove-Elin: 99383535

Skulen: 51778343