Meny
Velg trinn/seksjon Framside
Sveinsvollsvegen 5 4340 Bryne
Telefon: 51 77 64 40 Send e-post til oss
Redaktør: Elsa Djuve Jerstad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Foresatte kan søke om elevpermisjon digitalt i Visma.

Trykk på Les meir for å sjå kor enkelt det er. 


Nå er elevundersøkjinga klar til å gjennomføras. 

Trykk på Les meir for informasjonsskriv og link til undersøkjinga. 

 


Nå er det mørkt når skulen starter, så husk

å bruke refleks både på deg sjølv og sykkelen. 

Skinn i mørket - bruk refleks!


Denne filmen er laga av elevar ved media og kommunikasjon ved Bryne vidaregåande skule etter oppdrag frå Fylkesmannen i Rogaland. Elevar frå 10B er med i filmen:-)Skuleruta 2019/ 2020 for Bryne ungdomsskule samsvarer ikkje heilt med Time kommune si skulerute. Me har ikkje planleggjingsdag fredag 15.november, denne er flytta til 2. januar Det vil seia at elevane skal ha vanleg skuledag fredag 15.november,og ha fri torsdag 2. januar. Skuleruta finn de her


Mobilizing citizenship er et prosjekt for ungdommer som går over et semester på Kunsthall Stavanger. Høsten 2019 er fjerde runde av prosjektet. Prosjektet våren 2019 består av fire workshoper i perioden september-desember. Workshopene er i helger (lørdag og søndag 11:00-16:00) og det er gratis. Trykk les meir og sjå vedlagte plakat.

Me får melding frå innbyggjarar og naboar til skulen om at elevar kjører veldig fort på el-mopedar og el-sparkesyklar. Dette gjeld særleg rundt Bryne skule, der små barn går til skulen. 

Mange bruker heller ikkje hjelm. Politiet seier om dette:


For å sikra ein lusefri haust, oppmodar Folkehelseinstituttet alle landet sine skular og barnehagar til å arrangera kampanje mot hovudlus i veke 35. Hovudlus er eit tilbakevendande problem i barnehagar og skular landet over, og ein reknar med at ein til to prosent av norske barn har hovudlus til einkvar tid. Me håpar at alle familiar med barn i barnehage eller skule i vår kommune støttar opp om aksjonen, slik at me i fellesskap kan redusera  luseplaga hos oss. 

Skulen bruker appen SchoolLink Messenger i kommunikasjon heim-skule

I sommar har appen blitt oppdatert, og me håpar at meldingar fram og tilbake mellom foreldre/føresette og skulen vil fungera heilt glimrande. Me anbefalar alle å lasta ned appen på mobilen.


 

8A: Ingrid Anne Vatne og Øyvind Skuggedal
8B: Elin Rasdal Håland og Simon Gjerdevik Hana
8C: Anne Marie Jåtten og Håkon Haugenes Rake
8D: Charlotte Hansen og Christer Espevik
8E: Helen Hetland Mori og Stine Vigrestad
Trinnleiar: Monica Penne Norheim

 

9A: Karen H Liland og Lise Laland
9B: Trude Skodje og Susanne Aarthun
9C: Signe Byberg og Arnt Helge Esaiassen
9D: Jørn Gabrielsen og Pål Oftedal
9E: Siv-Merethe Enge og Jonas Aa Trodahl
Trinnleiar: Ingveig Nærland Ødegård

 

10A: Egil Pollestad og Kristin H Thorsen
10B: Jostein Økland og Elisabeth Nese
10C: Anja Pedersen og Signhild S Samuelsen
10D: Mirijam Ueland og Linda Rogn
10E: Håvard Egeland og Borghild Hognestad
Trinnleiar: Ragnhild Otto

 


Presentasjonen frå foreldremøtet for nye 8. trinn ligg nå under "Brev og beskjedar".

Me gler oss til å treffa alle elevane i morgon på skulen!


Bryne Røde Kors har leksehjelp for ungdomsskuleelevar på Biblioteket på Bryne kvar tysdag kl. 16.00-18.00.


Skulen har fått melding frå Sør-Vest politidistrikt:

Det er forholdsvis nylig kommet en endring i forskrift om krav til sykkel. Denne endringen åpner for flere typer av det som kalles "småelektriske" kjøretøy. Vi ser, og får meldinger om, at det er mye farlig og ulovlig bruk av disse kjøretøyene blant barn og ungdom i kommunene.

Trykk på les meirHer finn du undersøkelsen:

Foreldreundersøkelse

Innloggingsopplysninger for gjennomføring vert utdelt på utviklingssamtalen.


I Time kommune vil vi at alle elevar skal ha eit trygt og godt skulemiljø. Alle som jobbar ved skulen har plikt til å følgja med på at elevane  har det bra, og vi skal gripa inn om noko ikkje er greitt. Skulen sine plikter følgjer av opplæringslova §9A. Du finn meir informasjon under den blå knappen merka «Jærskulen. Trygt og godt skulemiljø», 

 

Ein trygg skuledag

Bryne ungdomsskule er ein Olweusskule og har i mange år hatt nulltoleranse for mobbbing. Me følgjer prosedyrane i Olweusprogrammet ved mobbing. Det som er nytt er at me skal laga ein individuell aktivitetsplan i alle saker. Meir om endringane i lovverket finn de her.

Meld i frå til kontaktlærar eller rektor dersom det er nokon som ikkje har det greitt. På heimesida vår finn de og ein knapp som heiter: MELD FRÅ OM MOBBING som kan brukast.

Elevane har rett til eit godt fysisk skulemiljø. Sjå opplæringsloven § 9 A-7 (Lovdata)


I følgje Forskrift til opplæringslova § 5-1 kan elevar og føresette klaga på standpunktkarakterane på avgangsfag.

På 8.trinn gjeld dette valfag,og på 9.trinn valfag og mat & helse.

Klagen må vera skriftleg og leverast rektor innan 10 dagar etter at eleven vert gjort kjend med karakteren. Skjema for klagen finn de her.


8.trinn

Kontaktlærarar:
8A
Karen H. Liland og Lise Laland   

8B Trude Skodje og Charlotte Hansen

8C Signe Byberg og Arnt Helge Esaiassen 

8D Jørn Gabrielsen og Olav Skurve

8E Siv-Merethe Enge  og Jonas Aa. Trodahl

Faglærarar:
Silje Taksdal, Elisabeth Jørgensen, Håkon Rake, Kristina Hadland

Miljøarbeidarar:
Lise E. Særheim

Trinnleiar:
Ingveig N Ødegård

 

9.trinn:

Kontaktlærarar:
9A
Egil Pollestad og Linda Rogn

9B Jostein Økland og Elisabeth S. Nese  

9C Anja Pedersen og Signhild S. Samuelsen  

9D Mirijam Ueland og Anna M. Vik

9E Omund Norheim og Borghild Hognestad

Faglærarar:
Åse J. Kro, Vegard Vik; Gonzalo Gonzalez, Øyvind Skuggedal

Miljøarbeidarar:
Tale Dybwad, Renate Odland, Nilofar Sajjadi, Elise Sofie Høyland

Trinnleiar:
Ragnhild Otto

 

10.trinn.

Kontaktlærarar:
10A
Anne Marie Jåtten og Hilde Jorunn A. Vetrhus  

10B Helen H Mori  og Pål Oftedal  

10C Håvard Egeland og Kristin H. Thorsen

10D Elin R. Håland og Stine Vigrestad  

10E Ingrid Anne Vatne og Christer E. Espevik

Faglærarar:
Mari Edland, Erling Knutzen, Anja Schubert, Ellen Halonen Christiansen

Miljøarbeidarar:
Else Ege, Jofrid Vold, Brit Wiig

Trinnleiar:
Monica P. Norheim


Informasjon om elevar sin trafikktryggleik er nå tilgjengeleg på fleire språk. Det er Trygg Trafikk som har utvikla gratis læringsressursar. Ressursane finn du på arabisk, tigrinja, pashto, dari, kurmandji, somali og engelsk.  

Meir på Fylkesmannen i Rogaland si heimeside https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-vidaregaande-opplaring/Info-om-trafikktryggleik-pa-fleire-sprak/

og for sjølve ressursane http://pafleresprak.tryggtrafikk.no/portal (Hald musepeikaren på pila ved sidan av målform oppe til høgre og vel språk).    Me har nå fått rapporten frå Olweusundersøkinga me hadde i vår og resultata viser at me har ein mobbeprosent på 3,9. I 2015 var prosenten på 6,7 og i fjor var den på 4,1. Me ligg under gjennomsnittet for kommunen, men ønskjer likevel at denne prosenten skal verta ennå lågare. Resultatet viser oss at me har elevar på alle trinn som blir utsett for mobbing og det er ikkje bra. Me har nulltoleranse på skulen for mobbing og gjennom Olweusarbeid håpar me at antal elevar som vert utsett for mobbing går ned.  

Lærarane har studert rapporten og arbeidd med problemstillingar knytt til denne og sett på kva tiltak dei skal gjera på dei ulike trinna.   Det som kom fram i rapporten er at dei som blir mobba blir utsett for verbal mobbing som går på stygge kommentar, seksuell tyding og utsjånad. Dette er og noko de heime kan snakka med dokkar ungar om. Korleis snakkar me til og om andre?  

Olweusansvarleg skal presentera resultata frå undersøkinga i elevrådet. Deretter skal elevrådsrepresentantane ta dette ut i klassane. Elevane skal og arbeida med spørsmål knytta til rapporten.  

Me vil igjen minna om at det er viktig at heimen tek kontakt dersom de opplever at din unge vert utsett for mobbing sånn at skulen kan ta tak i dette.    


Her finn de prisar på varene i kantina

Her finn de Time kommune og Bryne ungdomsskule sine reglar for orden og åtferd.