Skoleguide

Alfabetisk oversikt over ting du bør vite om på Karl Johans Minne skole.

Bli med andre hjem
Når elever skal bli med hverandre hjem skal dette avtales hjemmefra. Skolen tillater ikke elever å låne telefon for å ringe mamma eller pappa for å be om å få bli med andre hjem etter skoletid. Melding skrives i Visma hvis eleven skal dra fra skolen på annen måte enn vanlig.

Bursdager
På første foreldremøte på 1. trinn er det vanlig å ta opp bursdagsfeiring. Det er sosialt og inkluderende å invitere alle av samme kjønn. For trinn med store grupper kan man avtale at det deles inn i små grupper av barn som går sammen om feiring for hele jente- eller guttegruppen. Dette reduserer antall bursdager og gjør at man kan være flere foresatte om å arrangere for en større barnegruppe. Det er er mulig å kontakte skolen om leie av skolens lokaler til arrangementer. Ta evt. kontakt med kontorleder i god tid da dette krever avtale om bruk, tilgangsbrikke og opplæring.

Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren. Noen elever på skolen er kulturverter i forbindelse med  arrangementer fra DKS.

Faddere
Elever på 5.trinn er faddere for elever på 1.trinn. Fra førskoledagen og spesielt første skoleår har 1. og 5. trinn felles aktiviteter for å gjøre de nye elevene trygge i skolemiljøet. Også mellom øvrige faddergrupper kan det være felles aktiviteter gjennom skoleårene på Karl Johans Minne.

Ferie- og fridager
Skoleruta er oversikten over skoleårets ferier og fridager. Oppdatert oversikt over skoleruta i Kristiansand kommune finner du på nettsiden til Oppvekstsektoren.
Hvis skoleruta til Karl Johans Minne endres, i forhold til kommunens oppsett, vil vi gi tydelig beskjed om dette på våre nettsider.

Foreldremøter
Det holdes et foreldremøte på hvert trinn etter skolestart om høsten. Egen innkalling sendes til hjemmene på forhånd. 

Forsikring
Barna er forsikret mot ulykkesskader i skoletiden og når de deltar på ekskursjon, reiser, stevner og lignende i skolens regi. De er også forsikret på skoleveien og i SFO-tiden.

Fravær eller sykdom
Ved fravær eller sykdom skal det gis beskjed til skolen via registrering på VISMA innen kl. 08.00. Er barnet borte, og det ikke er gitt beskjed, blir hjemmet kontaktet. Dette er en trygghetsordning fra skolens side, slik at man forsikres om at det ikke har skjedd noe på skoleveien. 

Fri fra skolen
Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferier/fridager som er fastsatt for skoleåret. Dersom det skal tas fridager utover vanlig skolefri, skal det søkes skriftlig om dette i VISMA.
I følge Opplæringsloven §2-11, kan det gis permisjon inntil 10 skoledager i året. Det er foresattes ansvar at eleven får gjort skolearbeid i perioden det søkes fri for. Type skolearbeid avtales med kontaktlærer.

iPad og Chromebooks
Hver elev får utdelt iPad (1.trinn) eller Chromebook (2.-7. trinn) som del av sitt skoleutstyr. Disse verktøyene er et lån på linje med lærebøkene, og brukes til skolearbeid. iPad-er og Chromebooks samles til tider inn for teknisk gjennomgang. Hodetelefoner lånes også ut til elevene på skolen. 

Innesko
Det blir fort vått på gulvet i en gang med mange elever. Det kan derfor være smart at barna har sandaler/innesko.

Invitasjoner
Dersom hele trinnet inviteres til sosiale aktiviteter kan lærerne være behjelpelige med å dele ut invitasjoner på skolen. Dette gjelder også dersom alle guttene eller jentene på trinnet inviteres.

Kroppsøving, tøy, sko og dusjing
For trinn 1-4 settes det ikke av tid til å skifte tøy eller å dusje. Det oppfordres derfor til at barna har på seg passende tøy og passende sko til dagene med kroppsøving. For trinn 5-7 settes det av tid til både å skifte til passende tøy og sko, og til dusjing etter timen. Se informasjon på trinnets ukeplan for ytterligere informasjon om dette. Dersom elever en dag ikke skal ha kroppsøving, må foresatte gi beskjed om dette i VISMA. 

Leirskole
For 7. trinn gjennomføres tur til Bringsvær leirskole om høsten med tre overnattinger; mandag - torsdag. Elevene har vanlig skoledag på fredag etter leirskoleoppholdet.

LK20
Dette er læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring. Målet for læreplanen er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet.

Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring.

Lærerstudenter
Flere av lærerne på skolen vår er tilknyttet UiA som praksislærere. Det vil si at skolen med jevne mellomrom får lærerstudenter i noen av klassene. Nærmere informasjon om dette gis på klassens ukeplan.

Merking av tøy/gjenglemte ting
I en garderobe med mange ivrige elever, kan tøy og sko fort havne på gulvet eller på feil garderobeplass. Merk derfor alt av yttertøy  og sko/støvler med navn.

Gjenglemt tøy samles i kasser i kjelleren. Ta gjerne turen nedom når du er på skolen, eller sjekk i forbindelse med foreldremøter eller utviklingssamtaler.

Mobbing
Trivsel og vennskap er forebyggende mot mobbing. Alle elever, personalet og foresatte har et felles ansvar for å unngå dette, i og utenfor skolen. Mobbing, diskriminering og rasisme er uakseptabelt i skolemiljøet ved skolen vår. Ta kontakt med kontaktlærer eller sosiallærer ved mistanke om uønskede hendelser.

Mobiltelefon og smartklokker
På skolen er bruk av mobiltelefon eller smartklokker ikke tillatt i skoletida. Disse skal ligge avslått i skolesekken, og skal kun brukes utenfor skolens område.

Norges nasjonaldag
Karl Johans Minne skole deltar i skoletoget i Kristiansand hver 17.mai. Informasjon om dette gis på ukeplaner eller i eget skriv. 
På skolen vår har 6. trinn ansvar for aktiviteter på skolen i løpet av grunnlovsdagen. Egen informasjon gis om dette fra komiteen. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
PP-tjenesten er et sakkyndig organ der skolene, barnehagene og foreldrene/de foresatte kan søke hjelp og råd om forhold som har med trivsel, utvikling og opplæring å gjøre. PP-tjenesten samarbeider med lærere / førskolelærere, med helsesøster, lege, og med andre som har med barn og unge å gjøre. Første kontakt med PPT skjer via kontaktlærer eller spesialpedagog.

Refleks
Når det er mørkt, spesielt i de mørkeste månedene november - februar, oppfordres elevene til å bruke refleksvest eller annen refleks på vei til/fra skolen. Dette gjelder også hvis man venter på skolebuss.

Skoledagen / Ukeplan
Ukeplaner for hvert trinn publiseres på skolens nettside på trinnets egen side. Her står ukens lekser oppført, i tillegg til ulike beskjeder fra lærerne. Beskjeder kan for eksempel være i forbindelse med fag og aktiviteter som krever ekstra utstyr som uteskoledag, kroppsøving, ekskursjoner og annet.

Skolehelsetjenesten
Det er en ansatt en helsesykepleier på Karl Johans Minne skole. Her er det en åpen dør for dem som trenger det, eller det kan avtales time. Det er gyldig fraværsgrunn å snakke med helsesykepleier.
Foreldre og elever oppfordres til å ta kontakt både ved store og små bekymringer.
Skolehelsetjenesten forebygger også smittsomme sykdommer bl.a. ved å følge opp den enkeltes vaksinasjonsstatus. Elevene får skriftlig innkalling til alle helseundersøkelser og vaksiner. Du finner mer informasjon om skolehelsetjenesten på vår skole under "Nyttig informasjon -> Skolehelsetjenesten".

Skolemelk
Skolen legger til rette for skolemelkordning til alle elever. Foresatte bestiller selv via nettportalen skolelyst.no. Ved å registrere en bruker og logge seg inn kan man se de aktuelle produktene som tilbys på skolen.

Skoleskyss
Elever på 2.- til 7. trinn som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skoleskyss. For elever på første trinn er skyssgrensen 2 km. Er du i tvil om ditt barn har krav på fri skyss, kan du henvende deg til skolen.

Ved delt foreldreansvar har eleven rett til skyss til den av foreldrene som bor mer enn 4 (evt. 2) km fra skolen. Gratis skoleskyss gjelder mellom hjemsted og skole, det gjelder ikke hjem til andre elever eller annen familie langs skolebussruten. Barna har heller ikke krav på skyss hjem fra SFO.

Sykling
Sykling til skolen er en flott måte å få både fysisk aktivitet og trening i å ferdes i trafikken på. Husk hjelm, lys og refleks! Det er foresatte som har ansvar for barna, til og fra skolen, så lenge de ikke bruker offentlig skoleskyss. Dere må derfor selv vurdere om barnet er modent nok til å sykle den aktuelle skoleveien.

Svømmeopplæring
Skolesvømmingen foregår i Aquarama. Elever på 3.-, 4.-, og 6. trinn får tilbud om svømmeopplæring. Elever på 5. trinn som ikke besto kompetansemålene etter 4. trinn, kan få ytterligere tilbud om svømming i løpet av dette skoleåret. Det forventes at elevene har med svømmetøy, håndkle og utstyr til dusjing. 

Tannlege
Elevene blir innkalt av tannhelsetjenesten til regelmessig kontroll av tennene. Foresatte må selv frakte barna til og fra tannlegen. Tannlegebehandling gjennom skoletannklinikken er gratis for alle skolens elever.

Trivselsledere
Elever på 4. - 7. trinn kan nomineres til å bli trivselsledere - TL. Hensikten med trivselslederne er at langfriminuttet skal bli tryggere og triveligere gjennom organisert lek som alle barna kan delta i. Trivselslederne har fargede vester og arrangerer gitt lek på forhåndsbestemte områder i skolegården. Nominasjonen til TL skjer ved skolestart og i januar. 

Ordningen organiseres av voksne veiledere. Alle trivselsledere gjennomgår dagskurs før de blir TL. Trivselslederne skal vise ansvar og være positive forbilder for de andre elevene ved skolen. Ved endt periode mottar hver trivselsleder en attest.

Utviklingssamtaler
Utviklingssamtalen er en unik mulighet til å få direkte tilbakemelding og dialog med kontaktlærer med hensyn til barnets styrker og utfordringer. Det arrangeres to utviklingssamtaler hvert skoleår - en på høsten og en på våren. Samtalene har en varighet på inntil 20 minutter.