Meny
Velg klassetrinn Forside
Innføringsklasse
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 9
Vedlegg
Besøksadresse Idrettsgata 54 8370 Leknes Telefon: 76056800 Send oss e-post
Postadresse: Postboks 14 8376 Leknes
Skolefritidsordningen ved Leknes skole Idrettsgata 54 8370 Leknes Telefon: 760 56820 Send oss e-post
Redaktør: Geir Angell
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<mai 2024><<
mai 2024
mtotfls
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
03040506070809
Trafikkplan Leknes skole
Trafikkplan for Leknes skole
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT LEKNES SKOLE

TRIVSEL – TRYGGHET – LÆRING

Ordensreglementet skal ivareta rettigheter og plikter til den enkelte elev. Reglementet skal bidra til å skape trygge rammer i læringsmiljøet og inngår som et viktig element i utviklinga av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom elevene og mellom elevene og de ansatte. Elever og ansatte har en gjensidig plikt til å behandle hverandre med respekt og omtanke.

Ordensreglementet er en forskrift, jf. Opplæringsloven § 2-9 og 3-5 og Forvaltningsloven § 2

Når gjelder reglementet

Det gjelder i skoletiden, dvs timer- friminutt- og alle aktiviteter i skolens regi, herunder skoleturer. Forhold som skjer i skolens digitale rom omfattes også av reglementet (internett, sms e.l). På skoleveien gjelder også reglementet.

Når det gjelder forhold som knyttes opp mot mobbing eller andre krenkelser, vil grensene mellom skole og fritid kunne utviskes. Skolen vil presisere at forhold som er foranlediget av skolesituasjonen eller setter preg på den, vil omfattes av ordensreglementet.

§ 3-5 Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel

Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. Vurdering av orden går på forberedelse, arbeidsvaner og arbeidsinnsats. Vurdering av oppførsel går på all oppførsel på skolen, både mot elever, lærere og andre ansatte.

Elevene skal ha god orden. Det er god orden å:

 • Møte presis på skolen og til undervisningen
 • ha skolesakene i orden
 • ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid- både på skolen/i timene og hjemme

Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å:

 • være hyggelige og høflige mot hverandre
 • høre etter og respektere når voksne snakker til dere
 • være rolig i timene
 • ikke banne eller bruke annet grovt språk
 • ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt
 • ikke være voldelig eller komme med trusler
 • vise respekt for skolens og andres eiendeler
 • ikke røyke (også el- sigaretter), snuse eller være påvirket av rusmidler
 • ikke spise godteri
 • ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens område
 • ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver og innleveringer
 • være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen

Sanksjoner ved brudd på ordensreglementet:

 • Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte
 • Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer
 • Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsøkt.
 • Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse.
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.).
 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.
 • Midlertidig eller permanent klassebytte/skolebytte.
 • Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen. Inntil 3 dager for 8.-10. trinn.
 • Anmeldelse av ulovlige forhold (jmf norsk lov).
 • Nedsatt karakter i orden og oppførsel.

Skolen vil presisere noen forhold i reglementet:

1. Ugyldig fravær og forsentkomming:

Elevene har plikt til å møte presis til undervisning og  til å delta i undervisningen i den form den blir gitt. Ugyldig fravær/skulk er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når ordenskarakteren skal fastsettes. Foresatte skal involveres når fraværet, inkludert forsentkomming, går ut over elevens læring og virker forstyrrende for klassens totale læringssituasjon. Elever som kommer for seint og dermed forstyrrer undervisning, må i konkrete situasjoner og ut fra en total vurdering av både eleven og situasjonen, kunne vises bort fra klassen/gruppen for resten av timen.Gjentatt forsentkomming skal vurderes opp mot oppførselskarakteren da dette viser manglende respekt for medelever og lærere.

2. Mobbing, krenkelser og annen voldelig atferd:

Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen. Lengden på bortvisningstiden vil avhenge av elevens alder (jfr. opplæringslovens § 2.10 ), samt av alvoret i situasjonen. Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Mobbing kan skje på mange ulike måter, inkludert digital mobbing. Skolen har nulltoleranse for mobbing, krenkelser av ulike slag (psykisk, fysisk) og voldelig atferd. Foresatte skal umiddelbart involveres og skolen vil vurdere sanksjon ut fra alvorlighetsgraden i den enkelte situasjon.

3. Bruk av mobiltelefon og andre elektroniske hjelpemidler:

Mobiltelefoner eller tilsvarende kommunikasjonsutstyr skal være lydløs og ikke synlig i skoletiden. Det vil si fra 08.15-14.00 (kl. 1300 for 1.--4. trinn).

Skolens innfører mobilfri skole fra skolestart høsten 2018:  Elever leverer mobiltelefonen inn til lærer når de går inn til første skoletime. Den blir levert tilbake ved skoledagens slutt. Læreren deler ut mobiltelefonen når den kan benyttes i undervisningssammenhenger. 

Digitalt utstyr tas med på eget ansvar. Skolen har ikke erstatningsansvar. Skolen har imidlertid ansvar for inndratt utstyr/telefoner. 

Bruk av alt digitalt utstyr skjer etter vedtatt reglement og avtale om bruk av skolens utstyr og plattform .Ulovlige forhold blir anmeldt.

Hærverk på skolens bygninger og eiendeler tilhørende skolen eller andre elever:

Elever som utøver hærverk kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen. Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler, samt eiendeler til ansatte og medelever kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet, også bli erstatningsansvarlig (skadeerstatningslovens § 1-1).

Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5.000.

Karakter i orden og oppførsel:

For grunnskolen er regler for karakterer i orden og oppførsel hjemlet i forskrift til opplærinslovens § 3-7. Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler i ordensreglementet. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det er snakk om en enkelthendelse. Foresatte skal varsles skriftlig dersom en elev står i fare for å få nedsatt karakter.

Kunngjøring:

Disse reglene gjøres kjent for alle ved skolen og for hjemmene hvert år ved skoleårets begynnelse. De finnes også på skolens hjemmeside www.minskole.no/leknes. Utvisning og nedsatt oppførselskarakter som straffereaksjon på enkelthendelser er et enkeltvedtak etter Opplæringslovens § 2-10.
Foresatte skal forhåndsvarsles.

Vi viser også til trivselsregler som finnes på alle klasserommene. Disse skal fremme positiv atferd og bidra til å skape gode relasjoner og fellesskapstiltak i klassene.

For 1.-4. trinn vil konsekvensene avvike noe og man skal etter loven ta hensyn til elevens modenhet og alder. Punktene om nedsatt karakter gjelder ikke for 1.-7 trinn.

Reglementet håndheves primært av kontaktlærere/faglærere/assistenter. Ved alvorlige brudd kontaktes avdelingsleder/ rektor umiddelbart.

Eleven skal ha rett til å uttale seg før reaksjon/straff kan iverksettes (jfr. Opplæringsloven).

 

Vedtatt i Samarbeidsutvalget juni 2017

Endring angående mobilfri skole vedtatt i Samarbeidsutvalget 11.6.2018