Utviklingssamtalen

Utviklingssamtalen skal først og fremst være et positivt møte mellom eleven, foreldrene og skolen der elevens faglige og sosiale læring og utvikling står i fokus. 

Målet med samtalen er å få en felles forståelse for elevens faglige og sosiale utvikling, at eleven får tydelige fremovermeldinger om hva som skal til for å få god progresjon videre, samt se på elevens behov for støtte, tilrettelegginger eller utfordringer.

Hovedprinsipper:

  • Alle elever skal delta i vurdering av eget arbeid
  • Eleven og foreldrene skal bli hørt
  • I samtalen skal foreldrene få vite hvordan eleven jobber til daglig, og hvilken kompetanse eleven har i fagene
  • Målet med samtalen skal være hvordan eleven, skolen og foreldrene sammen kan legge til rette for elevens faglige og sosiale utviklin

Prinsipper for utviklingssamtalen

Utviklingssamtaler mellom foreldre, elev og lærer, skal foregå to ganger i året. Innkallingen skal være skriftlig. Selve samtalen skal være planlagt og strukturert, og skal i stor grad være preget av dialog mellom foreldre, elev og lærer. Elev og lærer har forberedt seg til samtalen, eksempelvis gjennom en elevsamtale eller et egenvurderingsskjema, før selve utviklingssamtalen.

Det settes av 30 minutter pr. elev. 

I utviklingssamtalen skal kontaktlæreren gjøre rede for hvordan eleven står i forhold til målene i læreplanen, og hvordan eleven arbeider til daglig. Dette gjelder både i forhold til den faglige læringen og den sosiale og personlige utviklingen. I samtalen skal foreldre, elev og lærer få svar på spørsmål og bli enige om hva som skal skje framover.

Det er i utgangspunktet foreldrene som kjenner barna best, og det er derfor viktig for barnas skolegang at opplysninger om barna formidles til skolen. På denne måten vil læreren få et best mulig grunnlag for å realisere en tilpasset opplæring, det vil si en opplæring ut fra elevens evner og forutsetninger.

Hensikten med utviklingssamtalen er at foreldrene, eleven og læreren skal bli enige om hva det særlig skal legges vekt på i det videre arbeidet. Det kan i mange tilfeller være å fortsette som før, og opprettholde barnets positive utvikling. Men i andre tilfeller må det gjøres noen endringer for at læringsresultater eller elevens situasjon i skolen skal bli bedre. Gjennom samtalen skal foreldre og elev få medvirke reelt til dette. 

Ved Torridal skole lager vi en skriftlig oppsummering av målene for det videre arbeidet. Dokumentet signeres av alle parter, og en kopi arkiveres i elevens mappe. Målene følges opp av lærer etter samtalen, og brukes i forberedelsene til neste samtale.

Mellomtrinnet gjennomfører såkalte elevstyrte utviklingssamtaler på våren. Disse gjennomføres slik at de ivaretar øvrige prinsipper. 

Utviklingssamtalene skal legges til tidspunkt der foreldre har mulighet til å møte uten å måtte ta seg fri fra jobb. De bør få mulighet til å ønske tidspunkt, innenfor visse rammer.