Meny
Trinn Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Forsterket avdeling
0.trinn
Hovedadresse Besøksadresse: Postveien 65 4307 Sandnes Telefon: 51338400 og 47503435 Send oss e-post
Postadresse Trones skole, Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Mats Herholdt-Bjørnrå
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Opplæringsloven kap 9A

Opplæringsloven kapittel 9A og prinsipper for opplæringen slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordningen (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Lovens kap. 9A ble endret med virkning fra 1.8.2017, og et nytt regelverk om elevens skolemiljø ble innført.

§ 9 A-2:Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring

§ 9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort

§ 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka. Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå

a) kva problem tiltaka skal løyse

b) kva tiltak skolen har planlagt

c) når tiltaka skal gjennomførast

d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka

e) når tiltaka skal evaluerast.

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd.

Aktivitetsplikten 

Melde saken til statsforvalteren

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til statsforvalteren:

- først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen

- det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor

- saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med statsforvalteren

Hva kan statsforvalteren gjøre?

Hvis statsforvalteren mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren skal sette en frist for når tiltakene skal gjennomføres og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.