Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Det er 5 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Diverse bestemmelser

Vi viser til Ordensreglement for selve reglene. Nedenfor finner du utdypninger og noen andre regler som er fra andre lovverk.

Sykling til/fra skolen
Det er opp til foresatte å bestemme om den enkelte eleven kan sykle eller sparkesykle til og fra skolen. Skolen anbefaler retningslinjene til Trygg trafikk som anbefaler sykling fra 10-12 år i blandet trafikk  

Skolen kan ikke ta ansvar for elevenes sykler og sparkesykler utover ordinært tilsyn i forbindelse med friminutt. Det er viktig at elevene låser både sykler og sparkesykler. Alle sykler og sparkesykler skal parkeres på sykkelparkeringen utenfor skolen.  

Taushetsplikt
Reglene om taushetsplikt i Grunnskolelovens §42 sier at: ”Alle som gjer teneste eller arbeid etter denne lova, har teieplikt etter reglane i forvaltningslova §13 til 13e.”  

Foreldrerepresentanter i skolen vil være bundet av taushetsplikten. Dette gjelder også foresatte som ikke er medlemmer av FAU, skolemiljøutvalget eller samarbeidsutvalget. Det kan være foresatte som er foreldrekontakter eller foreldre som er frivillige hjelpere i timer, på ekskursjoner mv.

Studenter og elever som er i praksis, renholdere og driftsoperatører har også taushetsplikt.

Formålet med taushetsplikten er blant annet å forhindre at utenforstående for eksempel skal få adgang eller kjennskap til opplysninger om enkeltelever. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommendes tilknytning til skolen er avsluttet.  

Nasjonale prøver
De nasjonale prøvene skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med læreplanenes mål for de grunnleggende ferdighetene lesing i norsk, engelsk og regning, slik de er integrert i kompetansemål for fag i LK06 etter 4. og 7. årstrinn.  

Ifølge utdanningsdirektoratet skal prøvene i regning, lesing på norsk og engelsk gjennomføres for 5. og 8. trinn nå i høst. Du kan lese mer om dette her

Brukerundersøkelser
Elev– og foreldreundersøkelsene er nettbasert spørreundersøkelser hvor elevene og foresatte gir sin vurdering av læringsmiljøet på skolen. Undersøkelsene igangsettes i løpet av høsten. Spørsmålene dreier seg om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati,  og det fysiske miljøet på skolen. Det er videre egne spørsmål om SFO. I Sandnes kommune er det bestemt at alle elevene på 5. - 7. trinn skal delta i undersøkelsen. 
Foreldrene blir og hvert år oppfordret til å svare på spørsmålene i foreldreundersøkelsen.  Mer informasjon her
I etterkant av undersøkelsene analyserer ansatte resultatene for å finne områder vi bør forbedre oss. FAU involveres òg i dette arbeidet. 

Fysisk aktivitet
Læring gjennom aktivitet er sentralt i pedagogikken. Vi ønsker å ta politikerne på alvor når de i helsemeldinger sier noe om helsetilstanden til unge i dag. Uteområdet skal være en sentral læringsarena for fysisk utfoldelse. Vi har  fysak som uteskoledager for mellomtrinnet.