Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Diverse bestemmelser

Vi viser til Ordensreglement for selve reglene. Nedenfor finner du utdypninger og noen andre regler som er fra andre lovverk.

Sykling til/fra skolen
Det er opp til foresatte å bestemme om den enkelte eleven kan sykle eller sparkesykle til og fra skolen. Skolen anbefaler retningslinjene til Trygg trafikk som anbefaler sykling fra 10-12 år i blandet trafikk  

Skolen kan ikke ta ansvar for elevenes sykler utover ordinært tilsyn i forbindelse med friminutt. Det er viktig at elevene låser sykkelen  

Taushetsplikt
Reglene om taushetsplikt i Grunnskolelovens §42 sier at: ”Alle som gjer teneste eller arbeid etter denne lova, har teieplikt etter reglane i forvaltningslova §13 til 13e.”  

Foreldrerepresentanter i skolen vil være bundet av taushetsplikten. Dette gjelder også foresatte som ikke er medlemmer av FAU, skolemiljøutvalget eller samarbeidsutvalget. Det kan være foresatte som er foreldrekontakter eller foreldre som er frivillige hjelpere i timer, på ekskursjoner mv.

Studenter og elever som er i praksis, renholdere og driftoperatører har også taushetsplikt.

Formålet med taushetsplikten er blant annet å forhindre at utenforstående for eksempel skal få adgang eller kjennskap til opplysninger om enkeltelever. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommendes tilknytning til skolen er avsluttet.  

Nasjonale prøver
De nasjonale prøvene skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med læreplanenes mål for de grunnleggende ferdighetene lesing i norsk, engelsk og regning, slik de er integrert i kompetansemål for fag i LK06 etter 4. og 7. årstrinn.  

Ifølge utdanningsdirektoratet skal prøvene i regning, lesing på norsk og engelsk gjennomføres for 5. og 8. trinn nå i høst. Du kan lese mer om dette her

Brukerundersøkelser
Elev– og foreldreundersøkelsene er nettbasert spørreundersøkelser hvor elevene og foresatte gir sin vurdering av læringsmiljøet på skolen. Spørsmålene dreier seg om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og det fysiske miljøet på skolen. Denne undersøkelsen er  obligatorisk for elevene på 7., men vi bruker nettstedet også på lavere trinn. Vi oppfordrer dere foresatte til å delta for å gjøre oss bedre. Mer her

Fysisk aktivitet
Læring gjennom aktivitet er sentralt i pedagogikken. Vi ønsker å ta politikerne på alvor når de i helsemeldinger sier noe om helsetilstanden til unge i dag. Uteområdet skal være en sentral læringsarena for fysisk utfoldelse. Vi kjører i år fysak som uteskoledager for mellomtrinnet.