Rutiner på Sjøstrand

Et godt samarbeid mellom alle i skolesamfunnet er viktig.
Elevene skal oppleve at de er aktive deltagere i et levende demokrati, sammen med ansatte i skolen, foreldre og andre i nærmiljøet. Skolen har ulike samarbeidsfora etter føringer i Opplæringsloven.
Klasserådet :
De ulike trinnene på skolen har et klasseråd. Alle elevene på trinnet er medlemmer av klasserådet. Hver høst velger rådet trinnets tillitselev med vara. Disse fungerer som sekretær og medlem i elevrådet. Som en del av skolehverdagen gjennomføres drøfting av saker som danner grunnlaget for elevrådsarbeidet. På denne måten får elevene et nært forhold til elevrådssakene. Klasserådet kan også ta opp andre saker, for eksempel trivsel og samarbeidsformer på trinnet. Medbestemmelsesrett, samhandling og egenutvikling er tre fellesområder for klasse- og elevrådsarbeidet.

Elevrådet:
Dette er elevenes fellesorgan, og er blant annet til for å fremme elevenes interesser i skolesamfunnet og består på Sjøstrand av elever fra 3. til og med 7. trinn. Elever på 1. og 2. trinn leverer saker til elevrådet via sine kontaktlærere. Rådet har innflytelse på aktuelle saker på samme måte som de ansattes personalmøte, klubbmøte og FAU. Elevrådet kan ta opp alle saker som er viktige for elevene, men kan ikke drøfte enkeltpersoner. Rådet drøfter årlig mange saker som angår trivsel og disponerer en viss sum til elevenes beste. Elevrådet velger leder og nestleder som møter i skolens styre der de taler elevenes sak. Kontaktlærer for elevrådet hjelper elevrådet i deres arbeid.

Personalmøter: 
Det avholdes regelmessig personalmøter der alle lærerne møter. Øvrig personale har også anledning til å delta. Personalmøtet kan ta opp saker som disponering av skolens ressurser, lærebokutvalg, saker som angår trivsel og utvikling, samt saker som skal tas opp i andre råd og utvalg. To valgte lærerrepresentanter møter i skolens styre.

Skolens styre:
(samarbeidsutvalget)Dette er Sjøstrand skoles øverste organ. Det er sammensatt av ni representanter: To representanter fra foreldrene, leder FAU, to fra lærerne, en fra andre ansatte, to elevrådsrepresentanter, en politisk valgt representant og rektor. Styret er et rådgivende, kontaktskapende, samordnende og besluttende organ i skolesamfunnet. Styrets mandat er å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Rektor har generell informasjonsplikt overfor styret. Skolestyret har 6-8 møter i året.  
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og foreldrerådet
Alle foresatte som har elever ved Sjøstrand skole utgjør det såkalte foreldrerådet. Rådet skal arbeide for å utvikle samarbeidet mellom hjem og skole, og bidra til trivselsfremmende tiltak til beste for skolemiljøet. Av praktiske årsaker nedsettes et arbeidsutvalg, FAU, som representerer skolens foreldreråd. FAU består av alle trinns foreldrekontakter. Skolen, elevrådet og foresatte kan foreslå saker de ønsker at foresatte, gjennom FAU, skal ta stilling til. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og foresatte, og har et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt, dvs. at barn får lære i et godt fysisk og sosialt miljø, fra barnet forlater hjemmet til det er hjemme igjen. FAU arrangerer også trivselsfremmende tiltak for elevene. Det avholdes 6-8 møter i året. 

Photo by Kelli Tungay on Unsplash