Meny
Velg seksjon Forside
Rettedalen 4 4330 Ålgård
Telefon: 97642892 Send oss e-post
Redaktør: Jonas Skartveit Rogne, rektor
Visjon, mål og logo

Visjon
Kvalitet i kunstfaglig opplæring gir mestring og glede

Kvalitet i kunstfaglig opplæring…
Utover kunstens egenverdi kan utøving i kunstfag være en kilde til oppdagelse og undring, erkjennelse og mestring, selvinnsikt og selvuttrykk, kreativitet, samhandling og danning. Kulturskolens grunnsyn baseres på at alle elever har iboende muligheter for utvikling innenfor disse fagene. Gjennom undervisningen tilrettelegges det så langt som mulig ut fra hver enkelt elevs ferdighetsnivå. Eleven lærer også det å måtte stå i noe over lang tid om en skal kunne mestre på et høyt nivå. Kulturskolen står for kvalitet i denne læringsprosessen. Kvalitetsbegrepet omfatter alle ledd i kulturskoledriften, også en forventning om kvalitet på elevens egen innsats i faget. 

…gir mestring og glede
Kulturskolelærerens rolle er å inspirere og legge til rette for at eleven utforsker og oppdager de kunstneriske uttrykksmidlene. Videre å gi eleven mulighet til faglig utvikling gjennom å mestre faget trinn for trinn. Målet er så å gjøre det mulig for eleven å bruke denne kunnskapen til egen formidling og skapende virksomhet. Glede er et grunnleggende begrepet gjennom hele denne prosessen. 

Mål  
1. Gi eleven læring, mestring og medvirkning i kunstfag fra bredde til fordypning
2. Skape trygghet og trivsel med nulltoleranse for mobbing
3. Ha god kommunikasjon med elever og foresatte
4. Ivareta høy kunstfaglig kompetanse hos ansatte
5. Være ressurssenter innen opplæring av kunst og kultur i kommunen
6. Skape attraktive kunstfaglige tilbud
7. Ha en hyggelig arbeidsplass preget av samarbeid og åpenhet

Logo
Visjon og mål for skolen er visuelt sammenfattet i egen logo. Logoen er fremstilt som en sirkel i mange farger. Sirkelen er et gammelt symbol som bygger på begreper som helhet, harmoni og uendelighet, den har ingen begynnelse og ingen slutt. Den består av mange forskjellige former med kulør fra hele fargeskalaen. Denne variasjonen i form og farge representerer hele spekteret av elever. Alle er like viktige for helheten.

En ytre og en indre sirkel avgrenser formene og sier noe om at kulturskolen er nettopp det, en skole. En skole har mange klare retningslinjer det jobbes etter. Det er likevel et levende mangfold innenfor disse rammene. Kulturskolen ønsker å være en inngangsport til kunstfagene for eleven, som videre danner et grunnlag for mestring og glede. Mangfoldet i elevmassen dekker hele spennet fra ønsket om en berikende hobby, til de som videre velger retning mot en profesjonsutdannelse.