FAU

Foresatte på hvert trinn velger en kvinnelig og en mannlig foreldrekontakt med vara før sommeren, slik at nytt FAU (der alle foreldrekontakter sitter) er klart før høstens første møte i september. Foreldrekontaktene velges for to år, bortsett fra for første trinn. For første trinn velges representantene på førskoledagen. For å sikre kontinuitet velges den ene for ett år og den andre for to. På denne måten skiftes en trinnkontakt ut på hvert trinn hvert år, og bare halve FAU skiftes ut hvert år.

Kontaktlærere på alle trinn har ansvar for å avtale møte med foreldrekontakter før høstens første foreldremøte. Dette er en gylden mulighet for kontaktlærere og foreldrekontakter å avklare muligheter og forventninger til samarbeidet.

Foreldrekontakten er kontaktleddet mellom foreldrene og skolen med tanke på saker som gjelder hele barnegruppen, ikke enkeltsaker. I tillegg til å være trinnets representanter i FAU, er foreldrekontaktene trinnets koordinatorer i forhold til øvrige foresatte i forbindelse med for eksempel elevkveldene. På første trinn setter gjerne trinnkontakten opp en fordeling av ansvarsgrupper for sommer- og juleavslutninger og 17. mai komité.

Det er også naturlig at foreldrekontaktene tar kontakt med foresatte for å legge til rette for inkludering, når nye elever kommer til klassen etter første trinn. Det kan gjøres ved å informere om hvilke aktiviteter barna på trinnet er med på og å inkludere nye foresatte i ansvarsgrupper for avslutninger.