Ordens- og skoleregler

Skolereglene på Hånes har vi oppsummert som:

 

Snill munn, snille hender og snille føtter.

Vi er snille med hverandre og tar vare på skolen vår

Vi hører på beskjeder fra alle voksne på skolen

Vi kommer på tiden og er der vi skal være

Vi snakker fint til og om hverandre

 

 

Ordensreglementet

Ordensreglementet er fastsatt av rektor ved Hånes skoleenhet (Brattbakken skole og Heståsen skole) den 5. november 2021 med hjemmel i lov av 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa § 9A-10, og delegasjon av bystyret i forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Kristiansand § 3.  


§ 1 Formål

Hånes skoleenhet skal preges av et godt og konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte. Alle skal oppleve å være verdifulle deltakere og medansvarlige i et godt fellesskap der verdier som inkludering, respekt og toleranse er vektlagt.

Ordensreglementet skal, sammen med forebyggende arbeid, fremme et inkluderende læringsmiljø preget av opplevd tilhørighet, trygghet og læring.

Skolen skal ha nulltoleranse for krenkende ord og adferd. Det er den enkelte elevs opplevelse som skal være utgangspunktet for arbeidet med å skape et inkluderende læringsmiljø for alle.


§ 2 Virkeområde 

Reglementet gjelder for Hånes skoleenhet og skolefritidsordning, og kommer i tillegg til Ordensreglement for grunnskolen i Kristiansand - Forskrift.

Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskole og turer i skolens regi.

Reglementet kan komme til anvendelse på skoleveien og til tider da skolen ikke har ansvar for elevene, dersom elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

Reglementet gjelder også for Åpen skole, men Åpen skole kan tilpasse reglementet. For eksempel kan Åpen skole tillate mobilbruk dersom det gir god gjennomføring av Åpen skole.


§ 3 Hensynet til elevens beste og elevens rett til å bli hørt 

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn. Skolen skal ivareta elevens rett til å bli hørt, slik at elevens mening og medvirkning er sentral. For å oppfylle retten til å bli hørt etter barnekonvensjonen artikkel 12, må elevene få nødvendig og alderstilpasset informasjon.

Skolen må sørge for å opplyse om: 

 • hva saken gjelder. 
 • sentrale forutsetninger for samtalen 
 • hvem som vil få informasjonen 
  hvilke beslutninger som skal tas. 
 • konsekvenser og resultat.

Gjennom dette kan elevene ta stilling til om de vil uttale seg og hva de vil uttale seg om. Retten til å bli hørt innebærer også en rett for barn til å få vite hvordan synspunktene deres har blitt tolket og brukt, og hvordan deres deltakelse har påvirket utfallet.


§ 4 Regler for orden

Elevene skal

 • møte presist
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden
 • ta godt vare på skolens eiendeler

§ 5 Regler for atferd 

Elevene skal vise alminnelig god atferd. Det er god atferd å:

 • behandle medelever, ansatte og andre som eleven møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt inkluderende læringsmiljø
 • ta imot veiledning fra skolens ansatte og handle på bakgrunn av denne
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
 • la andres eiendeler være i fred
 • være til stede og delta i undervisningen hele skoledagen

Mobiltelefoner og mobilklokker skal ligge avslått i sekken når elevene er på skolen med mindre det foreligger pedagogiske vurderinger til at mobilen e.l. kan brukes. Det skal være avklart på forhånd dersom elever skal kunne bruke mobiltelefon på skolen.

Oppførsel som ikke aksepteres:

 • krenkende ord og atferd (gjelder også krenkende atferd på nett)
 • utøve eller true med fysisk vold
 • juks eller forsøk på juks
 • ta bilde av/filme personer uten samtykke
 • ha med eller bruke rusmidler, tobakk og snus
 • ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisning, vurderingssituasjoner, på skoletur, leksehjelp og SFO jf. opplæringslova § 9-7.

 

§ 6 Tiltak og sanksjoner ved brudd på reglene for orden og atferd 

Brudd på § 4 og § 5 – vil bli fulgt opp i samsvar med Ordensreglement for grunnskolen i Kristiansand - Forskrift.

Ved regelbrudd skal skolen følge opp eleven gjennom samtale og veiledning, og ved behov informere foresatte muntlig og/eller skriftlig. Ved behov for å informere foresatte skal eleven i forkant få gi sin mening, og få informasjon om hva som vil bli fortalt.

Skolene kan benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og atferd:

 • pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid som har sammenheng med regelbruddet
 • midlertidig inndragelse av gjenstander (f.eks. mobiltelefoner eller mobilklokker) som blir brukt i strid med ordensreglementet. Gjenstandene skal oppbevares forsvarlig, og kan inndras frem til skoledagen er slutt. Tobakk og alkohol skal overleveres foreldrene. Ulovlige gjenstander og ulovlige rusmidler, som f.eks. våpen og narkotika, skal overlates til politiet.
 • restriksjon i bruk av skolens utstyr
 • avgrenset område i friminutt
 • bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av skoledagen jf. oppl. §9 A-11 (det er ikke tillatt med bortvisning fra SFO eller leksehjelp.)
 • bortvisning fra undervisningen inntil tre dager på ungdomsskolen (oppl.§ 9 A-11)
 • midlertidig eller permanent klassebytte/gruppebytte
 • midlertidig eller permanent skolebytte (opplæringsloven § 9A-12)

 

§ 7 Ikrafttredelse 

Forskrift om ordensreglement trer i kraft fra 8. november 2021.