Skoleguide

I denne artikkelen har vi laget en alfabetisk oversikt over ting du bør vite om på Songdalen ungdomsskole.
For en bedre innsikt i skolehverdagen kan du se over alt som er beskrevet på siden.
Er du kun på jakt etter spesifikk informasjon har vi sortert alfabetisk slik at det skal være lettere å lete seg frem.
En del punkter har også lenker til mer informasjon om tema på nettsiden vår eller eksternt.

Arbeidsplan:

Arbeidsplan for hvert trinn publiseres her på hjemmesiden, på trinnets egen side. Her står ukas mål og arbeid oppført, samt ulike beskjeder fra lærerne for eksempel mht. fag og aktiviteter som krever ekstra utstyr til eksempelvis turdag, gym, svømming og annet.

Den kulturelle skolesekken:

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren.

Elevsamtaler:

Det skal gjennomføres minst to elevsamtaler mellom kontaktlærer og elev i løpet av hvert skoleår. Elevsamtalen tar utgangspunkt i hva barnet vil og kan, hva det ønsker og drømmer om, hva det har lyst til å lære og hva det strever med. Elevsamtalen gjennomføres i skoletiden.

Ferie- og fridager:

Det som populært kalles skoleruta, og som ikke må forveksles med skoleskyss. Dette er en oversikt over skoleårets ferier og fridager. Oppdatert oversikt publiseres på nettsiden til Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune.

Foreldrekonferanser:

Foreldrekonferansene er en unik mulighet til å få direkte tilbakemelding og dialog med kontaktlæreren med hensyn til barnets styrker og utfordringer. Det arrangeres to til tre foreldrekonferanser mellom foresatte og kontaktlærer hvert skoleår - en på høsten og en til to på våren. Det er naturlig at eleven er med på disse. Konferansene har en varighet på inntil 20 minutter. Det skal fokuseres på elevens sterke sider. Sosial situasjon og oppførsel, faglig ståsted, hva som er viktig å jobbe med fremover, eventuelle avtaler og oppfølging blir også gjennomgått.

Foreldremøter:

Det skal holdes et foreldremøte på hvert trinn raskt etter skolestart. Foreldremøtene skal planlegges i samarbeid mellom kontaktlærerne og foreldrekontaktene.
Høstens foreldremøte skal inneholde: Omtale av klassemiljøet. Lærerne forteller hva som kjennetegner aldersgruppen på det trinnet de befinner seg på. Faglig presentasjon med fokus på hvordan skolen jobber med grunnleggende ferdigheter og hvordan hjemmet kan støtte opp om barnets utvikling hjemme. 
Forventninger til foreldre og elever angående lekser, arbeidsinnsats, å møte presis, oppførsel o.l. Informasjon om skolens hjemmeside og hvordan den brukes av skolen og bør brukes av hjemmet. Gjennomgang av ”Plan mot mobbing”. 

Forsikring:

Barna er forsikret mot ulykkesskader i skoletiden og når de deltar på ekskursjon, reiser, stevner og lignende i skolens regi. De er også forsikret på skoleveien.

Fri fra skolen:

Vi oppfordrer i størst mulig grad at foreldre/foresatte, i størst mulig grad, benytter ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret. Dersom det skal tas ut fridager utover vanlig skolefri, skal det søkes skriftlig om dette. Ved søknad om fri/permisjon, sender du skolen en e-post.
I følge Opplæringsloven §2-11, kan det gis permisjon for inntil 10 skoledager i året. Det er foresattes ansvar at eleven får gjort skolearbeid ifølge avtale med kontaktlærer i den perioden som det søkes fri for.

Gymnastikk, gymtøy, dusjing:

Vi forventer at man bruker gymtøy og dusjer etter endt time.

Invitasjoner:

Dersom hele trinnet inviteres til sosiale aktiviteter kan lærerne være behjelpelig med å dele ut invitasjoner på skolen. Dette gjelder også dersom alle guttene eller jentene på trinnet inviteres.

Kunnskapsløftet:

Dette er læreplanen for det grunnskolen og videregående opplæring. Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring. 

Lus:

Hvert år blir elever på mange skoler og barnehager smittet av lus. Smitten er helt uavhengig av hygiene. Jo lenger et barn går med smitte før det blir oppdaget, jo større sjanse er det for at familie og venner blir smittet og igjen fører smitten videre. La oss alle ta ansvar for å gjøre smittepresset så lite som mulig ved å:Undersøke barna grundig når det sendes ut lusevarsel (og helst jevnlig ellers også). Varsle skolen når lus blir oppdaget og behandle ifølge retningslinjer. Varsle helst også nærmeste venner som kan være smittet, så unngår man forhåpentligvis å bli smittet tilbake etter behandling. 

Merking av tøy / gjenglemte ting:

I en garderobe med rundt 20 ivrige elever, kan ting fort komme vekk. Merk derfor alt med navn. Da kan ting på avveie lettere finne tilbake til riktig eier og du sparer skolen og deg selv for unødig arbeid. Gjenglemt tøy samles i en kasse rett utenfor idrettshallen. Stikk gjerne innom når du er på skolen eller sjekk disse i forbindelse med foreldremøter eller foreldrekonferanser.

Mobbing:

Trivsel og vennskap er forebyggende mot mobbing. Alle elever, lærere og foresatte har et felles ansvar for dette i og utenfor skolen. Mobbing, diskriminering og rasisme er uakseptabelt ved Songdalen Ungdomsskole. Ta kontakt med kontaktlærer eller sosiallærer ved mistanke om uønskede hendelser. Skolen og foreldrenes innsats for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing er beskrevet i skolens sosiale handlingsplan. 
Bruk gjerne "Si ifra"-knappen hvis det er noe dere vil gi oss beskjed om.

Mobiltelefon:

På Songdalen ungdomsskole har vi en mobilfri sone. De elevene som har med seg mobiltelefon på skolen, må levere den inn til skolens mobilhotel i skolens undervisningstid (08:45 - 15:00). 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT):

PP-tjenesten er et sakkyndig organ der skolene, barnehagene og foreldrene/de foresatte kan søke hjelp og råd om forhold som har med trivsel, utvikling og opplæring å gjøre. PP-tjenesten samarbeider med lærere / førskolelærere, med helsesøster, lege, og med andre som har med barn og unge å gjøre. Første kontakt med PPT skjer via kontaktlærer.

Skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen som driver helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Dette gjøres ved rådgivende virksomhet i helsespørsmål.
Skolehelsetjenesten forebygger smittsomme sykdommer og ved å følge opp den enkeltes vaksinasjonsstatus. Elevene får skriftlig innkalling til alle helseundersøkelser og vaksiner. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke ut personopplysninger om elever uten samtykke fra foresatte. Elever med spesielle behov blir fulgt opp og ev. henvist til andre instanser i samråd med foresatte. Elever, foresatte og lærere kan henvende seg til helsesøster ved behov.

Skolemelk:

Skolen legger til rette for skolemelkordning til alle elever. Foresatte bestiller selv via nettportalen skolelyst.no. Ved å registrere en bruker og logge seg på kan man se de aktuelle produktene som tilbys på skolen.

Skoleskyss:

Hvis foresatte bor mer enn 4 km fra skolen, har eleven rett til skyss, men her er reglene strenge. Er du i tvil om ditt barn har krav på fri skyss, kan du henvende deg til skolen. Ved delt foreldreansvar har eleven rett til skyss til den av foreldrene som bor mer enn 4 km fra skolen. Gratis skoleskyss gjelder mellom hjemsted og skole, det gjelder ikke hjem til andre langs skolebussruten.

Sykdom:

Ved sykdom skal det gis beskjed til kontaktlærere, gjerne som en sms, mellom kl. 07:45 og 08:45. Er barnet borte og det ikke er gitt beskjed, registrerer vi voksne et fravær i Visma-appen, slik at dere ser at ungdommen deres ikke er kommet til time. Last ned Min skole - Foresatt i App Store eller Google Play.

Sykling:

Sykling til skolen er en flott måte å få fysisk aktivitet og trening i å ferdes i trafikken. Husk hjelm, lys og refleksvest! Det er foresattes som har ansvar for barna til og fra skolen så lenge de ikke bruker offentlig skoleskyss. 
Skolen har også et eget område som kan benyttes i friminuttene, så lenge de er beskyttet med hjelm.

Svømmeopplæring:

Skolesvømmingen foregår i Aquarama hvor elevene fraktes med buss. I ungdomsskolen får elevene tilbud 1-2 ganger totalt.

Tannlege:

Elevene blir innkalt av tannhelsetjenesten til regelmessig kontroll av tennene. Skoletannlegen holder til i samme bygg som "Familiens hus".
Foresatte må selv frakte barna til og fra tannlegen. Men for all del: Eleven kan selv labbe den lille turen, det er ikke langt.
Tannlegebehandling gjennom skoletannklinikken er gratis for alle skolens elever.