Gjensidige forventninger

På Songdalen ungdomsskole vet vi at et godt samarbeid mellom hjem og skole er en forutsetning for å få til et godt læringsmiljø. Allerede før eleven starter på skolen har foreldre store muligheter til å påvirke hvilke forutsetninger barnet har i møtet med skolen. Den innsatsen foreldrene legger ned i barnets utvikling og sosial samhandling, danner grunnlaget for hvordan barnet vil klare seg som elev på skolen.

Når vi tar i mot barn som elever på skolen har lærerne sammen med tidligere lærere vært i dialog, for å gi elevene gode opplevelser slik at de møter skolen med store forventninger. På skolen ønsker vi at elevene skal oppleve et læringsmiljø som er preget av trygghet og trivsel. Vi gjør vårt ytterste for at hvert enkelt barn får utfordringer som fører til læring.

Læring handler ikke bare om fag, men også om å utvikle seg som menneske i et sosialt samspill med andre barn og voksne. For å nå målene i læreplanen må alle bidra. Hvis vi skal kunne samarbeide godt, krever det at vi har klare forventninger til hverandre. Vi må vite at alle tar ansvar og være gode på å kommunisere med hverandre - også når vi trenger hjelp, eller må si i fra når ikke alt er som det bør være.

Vi har utarbeidet noen punkter som sier hvilke forventninger vi har til hverandre i skolesamfunnet. Vi ber om at alle med tilknytning til Songdalen ungdomsskole gjør seg kjent med innholdet i disse punktene. Ta gjerne vare på det og heng det opp hjemme på et synlig sted. Vi har forventninger til deg som forelder og til ditt barn - og du kan ha forventninger til oss som jobber på Songdalen ungdomsskole.  

 

SKOLENS FORVENTNINGER/KRAV TIL ELEVENE.  

 Skolen forventer at du:

- følger skolens regler viser omsorg for andre
- viser god bordskikk
- snakker til voksne og barn på en vennlig måte
- lytter når andre snakker
- hjelper til slik at det blir gode arbeidsforhold i klassen
- deltar aktivt og tar ansvar for skolearbeidet ditt
- sier fra når noe er vanskelig
- tar vare på egne, andre elevers og skolens eiendeler 

 

SKOLENS ØNSKE TIL FORESATTE. 

Skolen ønsker at foresatte skal: 

- formidler en positiv holdning til skolen og er lojale mot skolens reglement
- lærer barna vanlig folkeskikk og setter grenser for dem når det er nødvendig
- sørger for at barna kommer uthvilt til skolen og til rett tid, og at de har med seg bøker og skrivesaker
- sørger for at barna har fornuftige klær og sko som passer til utelek og turer i skog og mark i all slags vær
- sørger for at barna har spist frokost og har med seg niste
- leser beskjeder og følger med på lekseplaner, og lærer barna å holde orden på skolesakene
- hjelper med lekser og følger opp mål for eleven
- gir beskjed samme dag når barna er borte 
- sender søknad i god tid dersom barnet skal ha permisjon i flere dager
- tar kontakt når noe er vanskelig, eller det er noe som er uklart
- møter på foreldresamtaler og foreldremøter  

 

HVA FORESATTE KAN FORVENTE AV SKOLEN. 

Foreldrene kan forvente: 

- at elevene er trygge på skolen
- at læreren ser det enkelte eleven
- at  de voksne er oppmerksomme overfor elevene
- at elevene får den opplæringen som de ifølge læreplanen skal ha
- å få en god og oversiktlig informasjon fra skolen, bl.a. lekseplaner og hjemmeside
- engasjerte og faglig dyktige lærere
- at de voksne er gode forbilder for barna
- å få raskt beskjed hvis noe negativt skulle skje på skolen
- at barna trives på skolen, og at de voksne legger til rette for at det skjer
- at de voksne setter klare og tydelige grenser
- at de voksne er medmennesker, og at de behandler elevene med respekt 

 

PERSONALETS FORVENTNINGER/KRAV TIL SEG SELV. 

Vi forventer/krever at vi: 

- alltid tar et barn på alvor og lytter til det
- snakker til/om alle på en rolig, høflig og positiv måte
- hjelper barna i lek og arbeid ute og inne, og hjelper dem å løse konflikter på skolen
- er lojale overfor planer, avtaler og bestemmelser, er godt forberedt og møter presis til arbeidsøktene ute og inne
- stiller realistiske krav til alleer rettferdige, konsekvente og tydelige
- er et godt eksempel
- samarbeider godt på team, trinn og med foreldrene
- gjør klasserommet trivelig sammen med barna