Skolens samarbeidsorganer

Et godt samarbeid mellom alle i skolesamfunnet er viktig. Elevene skal oppleve at de er aktive deltagere i et levende demokrati, sammen med ansatte i skolen, foreldre og andre i nærmiljøet.
Skolen har ulike samarbeidsfora etter føringer i Opplæringsloven.

 

Elevrådet
Dette er elevenes fellesorgan, og er blant annet til for å fremme elevenes interesser i skolesamfunnet og består på Songdalen ungdomsskole av elever fra 8. til 10. trinn. Rådet har innflytelse på aktuelle saker på samme måte som de ansattes personalmøte, klubbmøte og FAU. Elevrådet kan ta opp alle saker som er viktige for elevene, men kan ikke drøfte enkeltpersoner. Rådet drøfter årlig mange saker som angår trivsel og disponerer en viss sum til elevenes beste. Elevrådet velger leder og nestleder. Leder og to elever til møter i samarbeidsutvalget (SAU) der de taler elevenes sak. Kontaktlærer for elevrådet hjelper elevrådet i deres arbeid. To elever velges også til Barnas kommunestyre.

Personalmøter
Det avholdes to personalmøter i året der alle ansatte møter.  Personalmøtet kan ta opp saker som disponering av skolens ressurser, saker som angår trivsel og utvikling, samt saker som skal tas opp i andre råd og utvalg. To valgte lærerrepresentanter og en for andre ansatte møter i SAU.

Samarbeidsutvalget (SAU)
Dette er Songdalens ungdomsskoles øverste organ. Det er sammensatt av ni representanter: Tre representanter fra foreldrene, to fra lærerne, en fra andre ansatte, en elevrådsrepresentant, en politisk valgt representant og rektor. Styret er et rådgivende, kontaktskapende, samordnende og besluttende organ i skolesamfunnet.

SAU sitt mandat er å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. Rektor har generell informasjonsplikt overfor SAU. SAU har ca 6 møter i året.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og foreldrerådet
Alle foresatte som har elever ved Songdalens ungdomsskole utgjør det såkalte foreldrerådet. Rådet skal arbeide for å utvikle samarbeidet mellom hjem og skole, og bidra til trivselsfremmende tiltak til beste for skolemiljøet. Av praktiske årsaker nedsettes et arbeidsutvalg, FAU, som representerer skolens foreldreråd.

FAU består av alle trinns foreldrekontakter. Skolen, elevrådet og foresatte kan foreslå saker de ønsker at foresatte, gjennom FAU, skal ta stilling til. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og foresatte, og har et medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt, dvs. at barn får lære i et godt fysisk og sosialt miljø, fra barnet forlater hjemmet til det er hjemme igjen. FAU arrangerer også trivselsfremmende tiltak for elevene. Det avholdes ca 6 møter i året.