Ordensregler

Ordensreglementet er fastsatt av bystyret med hjemmel i lov av 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og
den videregående opplæringa § 9A-10.

Skolene i Kristiansand skal preges av et godt og konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte. Alle skal oppleve å være verdifulle deltakere og medansvarlige i et godt fellesskap der verdier som inkludering, respekt og toleranse er vektlagt.

Ordensreglementet skal, sammen med forebyggende arbeid, fremme et inkluderende læringsmiljø preget av opplevd tilhørighet, trygghet og læring.

I Kristiansandskolen skal det være nulltoleranse for krenkende ord og adferd. Det er den enkelte elevs opplevelse som skal være utgangspunktet for arbeidet med å skape et inkluderende læringsmiljø for alle.

 

Regler for orden:

Elevene skal

 • møte presist
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden
 • ta godt vare på skolens eiendeler


Regler for atferd:

 
Elevene skal vise alminnelig god atferd. Det er god atferd å:

 • behandle medelever, ansatte og andre som eleven møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt inkluderende læringsmiljø
 • ta imot veiledning fra skolens ansatte og handle på bakgrunn av denne
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
 • la andres eiendeler være i fred
 • være tilstede og delta i undervisningen hele skoledagen

Oppførsel som ikke aksepteres:

 • krenkende ord og atferd (gjelder også krenkende atferd på nett)
 • utøve eller true med fysisk vold
 • juks eller forsøk på juks
 • ta bilde av/filme personer uten samtykke
 • ha med eller bruke rusmidler, tobakk og snus
 • ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisning, vurderingssituasjoner, på skoletur, leksehjelp og SFO jf. opplæringslova § 9-7. 

 

Tiltak og sanksjoner ved brudd på reglene for orden og atferd.

Ved regelbrudd skal skolen følge opp eleven gjennom samtale og veiledning, og ved behov informere foresatte muntlig og/eller skriftlig. Ved behov for å informere foresatte skal eleven i forkant få gi sin mening, og få informasjon om hva som vil bli fortalt.

 

Skolene kan benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og atferd:

 • pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid som har sammenheng med regelbruddet midlertidig inndragelse av gjenstander som blir brukt i strid med ordensreglementet. Gjenstandene skal oppbevares forsvarlig, og kan inndras frem til skoledagen er slutt. Tobakk og alkohol skal overleveres foreldrene. Ulovlige gjenstander og ulovlige rusmidler, som f.eks. våpen og narkotika, skal overlates til politiet
 • restriksjon i bruk av skolens utstyr
 • avgrenset område i friminutt
 • bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av skoledagen jf. oppl. §9 A-11
 • bortvisning fra undervisningen inntil tre dager på ungdomsskolen (oppl.§ 9 A-11)
 • midlertidig eller permanent klassebytte/gruppebytte
 • midlertidig eller permanent skolebytte (opplæringsloven § 9A-12)

 

Saksbehandling ved bruk av sanksjoner
     Følgende saksbehandlingsregler gjelder:

 • Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt
 • Alle reaksjoner må stå i forhold til alvorlighetsgraden av et brudd på ordensreglementet.
 • Før bortvisning, klasse-/gruppe-/skolebytte blir tatt skal det alltid vurderes om det er mulig å bruke andre sanksjoner eller tiltak.
 • Eleven skal få mulighet til å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen i tråd med § 4 i dette reglementet.
 • En sanksjon skal gis så snart etter reglementsbruddet som mulig.
 • En sanksjon må ikke innebære usaklig forskjellsbehandling eller være basert på usaklige hensyn.
 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
 • Avgjørelsen skal begrunnes, og dokumenteres skriftlig.
 • Ved gjentakende og alvorlige brudd på ordensreglementet skal det lages en plan i samarbeid med elev/foresatt, for å sikre at alvorlige brudd på ordensreglementet ikke skjer igjen. Planen skal ha som formål at skolen klarer å gjøre det trygt nok for eleven til å ikke gjøre brudd på ordensreglene, og må sees i sammenheng med veileder for trygt og godt skolemiljø.

 

Elevers rett til å klage

Dersom en elev er uenig i en beslutning som er tatt med utgangspunkt i ordensreglementet, kan eleven ta dette opp med rektor. Eleven har rett til å bli hørt og tatt på alvor. Rektor må undersøke forholdet, og vurdere om beslutningen skal opprettholdes eller ikke, og begrunne avgjørelsen.
Dersom eleven ikke opplever å bli tatt på alvor, eller er uenig i rektors begrunnelse, kan eleven ta dette opp med elevråd, elevombud eller skoleeier.

Dersom det klages på et enkeltvedtak vil det fremgå av vedtaket hvordan man skal klage. På grunn av det korte tidsperspektivet ved bortvisning må skolen vanligvis tillate muntlig klage, for eksempel per tlf. Dette kan være nødvendig for å gi elever og foreldre en reell klagerett i bortvisningssaker. Skolen må da nedtegne klagen skriftlig, jf. forvaltningsloven § 32. Klagen rettes til rektor, og saken oversendes Fylkesmannen dersom rektor opprettholder vedtaket. 

 

Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen skal som hovedregel anmelde straffbare forhold til politiet.

Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. Erstatningsansvar er begrenset av skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5000.

Dersom elever gjør skadeverk på andre elevers eiendeler, er dette som hovedregel et privatrettslig anliggende mellom foreldre/foresatte.

Informasjon

Skolen plikter å gjøre ordensreglementet kjent for elever, foresatte og ansatte. 

Ordensreglement for grunnskolen i Kristiansand