Spesialpedagog

Spesialundervisning og tilrettelegging.

Alle barn har i følge Opplæringsloven rett til tilpasset opplæring. Både i grunnskolen, og i den videregående opplæringen, skal undervisningen tilpasses og tilrettelegges for alle elever ut fra den enkeltes forutsetninger.

Elever som ikke har, eller ikke kan få, et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Spesialundervisningen skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet gir eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen. Foresatte kan ta kontakt med kontaktlærer/spes.ped.koordinator for å melde behov om hjelp eller drøfte en bekymring. Henvendelsen kan også komme andre veien, dersom vi som skole legger merke til noe vi undrer oss over eller lurer på i forhold til eleven.

Henvisning og sakkyndig vurdering

Elever som trenger ekstra hjelp utover den ordinære undervisningen, enten det handler om å følge andre kompetansemål eller ha en annen organisering, må henvises til PPT. Det gjøres alltid i samarbeid med eleven selv og foreldrene. Saksgangen er som følger:

  • Uroen blir drøftet med lærerne/spes.ped leder. Eleven må selv uttale seg.
  • Lærene skriver en henvisning til PPT, der det legges ved en pedagogisk rapport. Denne sier noe om styrker og utfordringer, både hos eleven og i læringsmiljøet eleven er en del av. Foreldre må signere.
  • Det kan gå noe tid før eleven blir tatt inn hos PPT, men når det er tildelt en saksbehandler vil det være et oppstartsmøte på skolen, der foreldrene er med. Her legges utfordringsbildet fram, og man blir enige om veien videre. PPT observerer i klassen og har en elevsamtale i etterkant.
  • Dersom det skal utføres kartlegging eller testing blir det gjort i denne perioden.
  • Nytt møte med PPT, der de legger fram sine funn og tanker om veien videre, og om det eventuelt er behov for spesialundervisning. Dersom det er behov for det, lager PPT en sakkyndig vurdering, som sier noe om nettopp dette.
  • Dersom det er konkludert med spesialundervisning fatter skolen et vedtak om dette. Dersom det er snakk om å avvike fra deler av opplæringsplikten eller fag- og timefordelingen, fattes vedtaket av Oppvekst i kommunen.

Individuell opplæringsplan

Elever med spesialundervisning får opplæring etter individuelle opplæringsplaner (IOP), som tar utgangspunkt i gjeldende læreplan og sakkyndig vurdering. For noen handler det om å plukke kompetansemål for lavere trinn, for andre om en annen type organisering, eller varianter av disse. I noen tilfeller kan det også handle om redusert skoletilbud i en periode på grunn av sykdom eller psykisk helse.

For mer informasjon om PPT og spesialundervisning se udir.no.

Spes.ped.koordinator på Songdalen ungdomsskole er Dordi Nancy Johannessen. Hun kan kontaktes på 90146127 eller i Visma-appen. (Visma-foresatt)