Sosiallærer

Opplæringslova §22-1:
Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medvirke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha også å si for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

Sosiallærers oppgaver er blant annet å arbeide/samtale med enkeltelever og grupper av elever, foreta observasjoner, samarbeide med kontaktlærere, helsesøster og ledelsen ved skolen. I tillegg kommer samarbeid med eksterne instanser som politi, barnevern, PPT og BUP.

Husk at sosiallæreren har taushetsplikt. Dersom du ønsker det kan sosiallærer være bindeledd mellom elever, lærere, helsesøster, lege, barnevern eller andre.
Sosiallærer kan kontaktes direkte på kontoret, på telefon eller på Visma.Sosiallærer på Songdalen ungdomsskole er Ragnhild G. Andresen.
Hun kan kontaktes på 913 43 912 eller på Visma-appen. (Visma foresatt)