Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et utvalg som velges av foreldrerådet, og er det
utøvende organ for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen og skal:

• sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til
    elevene er trygt og godt
• representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole
    er godt
• samordne foreldrearbeidet på alle klassetrinn gjennom samarbeid med
    klassekontaktene
• velge representanter og vararepresentanter til skolens samarbeidsutvalg (SU), skolens
    skolemiljøutvalg (SMU) og det kommunale foreldreutvalget (Komfug)
• ved behov oppnevne representanter til samarbeidskomiteer ved skolen
• støtte skolen som institusjon og bidra til utvikling og nyskapning
• bidra til at lærerplanen for grunnskolen gjennomføres
• ved spørsmål eller oppgaver av ekstraordinær art innkalle til et ekstraordinært
  f oreldreråd for beslutning om vedtak
FAU medlemmer velges ved første foreldremøte på høsten. FAU består av 1 representant for
fra hver klasse. Hver representant har et varamedlem, men disse er ikke faste medlemmer av
FAU, men kan delta ved behov

FAU-representanter 2023-24

Vedtekter for FAU

Retningslinjer for skoleturer

 

Referater:

Referat FAU 230124

Referat FAU 09.01.24

Referat møte 8.trinn 14.12.23

Referat FAU 281123

Vedlegg referat 281123

Referat FAU 171023

Referat FAU 040923

Referat FAU 070323

Referat FAU 170123

Referat FAU 011122

Referat FAU 200922

Referat FAU 150322

Referat FAU 240522

 Referat FAU 180122