FAU

Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Hver klasse velger en klassekontakt. Disse utgjør Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU), som representerer foreldrene ved skolen.

Utvalget skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og er en viktig, positiv og konstruktiv samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ. FAU brukes som høringsorgan i forhold til saker som skal opp i Samarbeidsutvalget eller saker som er til drøfting i kommunen eller direktorat.

FAU har også ansvar for egne arrangementer, så som elevkveld og storforeldremøter.

Dersom du ønsker å kontakte FAU, så er naturlig tjenestevei gjennom egen klassekontakt.
Det er også mulig å kontakte leder av FAU ved å sende e-post til faufiskaa@gmail.com.
Skolens kontaktperson for FAU: Undervisningsinspektør Egil Berg.

Leder FAU skoleåret 2023/2024 er Jens Magnus Jensen.

FAU Fiskå skole
faufiskaa@gmail.com

For info om komfug Kristiansand, se her:
https://www.komfug.no/ 

https://www.facebook.com/KOMFUG