Fra skoleledelsen

«Vi lærer fordi vi trives»

På Fiskå skole har vi en lang tradisjon i å involvere elevene i utformingen av deres egen skolegang.  

Elevene ser ting med andre øyne, og fanger opp viktige poeng som vi voksne kan overse. De har mange gode ideer som voksne ikke gir samme muligheten til å vokse fram.    

På denne måten opplever vi at skolen kan være et mangfold av muligheter.  

Elevene opplever også å lykkes på arenaer som ikke er direkte relaterte til skolefag, og på denne måten får de den selvtilliten de trenger for å lære.  

Alle er flinke til noe, men denne kompetansen har skolen ikke alltid evnet å finne frem til. Vi ønsker å utvide og legge til rette for mange nye arenaer slik at mange flere opplever å lykkes.  

Stortingsmelding nr. 22 om «Motivasjon – mestring – muligheter» går direkte inn i måten vi tenker skole på.  

Først skaper vi muligheter slik at elevene opplever mestring, dette gir igjen motivasjon til å lære.  

Vi erfarer at denne måten å tenke skoleutvikling på, inkluderer også andre enn lærere i de tradisjonelle hovedfagene. Kunstfagene har blitt viktige på skolen, og sammen med grunnleggende ferdigheter i alle fag utgjør dette en ny og spennende kombinasjon.  

Elevene har også lyktes på arenaer utenfor klasserommet ved å vinne idrettspriser, kunnskapspriser, talentkonkurranser, møte med minister og konge.  

Skolen fremstår mer utradisjonell med kunstverk og musikalske trekk som viser at vi er et stykke på vei.  

Vi opplever et godt læringsmiljø, stor elevaktivitet i pausene og hyggelige elever.  

Vi ønsker å komme videre i prosessen med å utvide mulighetene i enda større grad. Enda er det flere arenaer vi kan innta, og vi har stor tro på en skole der teori og praksis går hånd i hånd.    

Oddvar Vik
Rektor