Litt om skolen

Presteheia skole er en barneskole som ligger på Gimlekollen. Skolen sto ferdig 1999.

Skolen ligger i et mangfoldig nærmiljø. Det er kort avstand til ulike naturtyper; ferskvann, bekker, blandingsskog og dyrket mark. Skolen har ”faste” uteskoleområder i gangavstand og alle elever har undervisning i nærmiljøet på faste ukedager hele året. Saltvann med strand og svaberg er i sykkelavstand fra skolen. Det er også nærhet til ulike typer offentlig og privat næringsvirksomhet. I friminutt/pauser er skolegården og omkringliggende natur elevenes nærmeste læringsarena. Skolen ser det som svært viktig at elevene får utfordringer som bygger på trivsel, trygghet og aktiv læring uansett læringsarena.  

Presteheia arbeider ut fra standarder i Kristiansand og egne handlingsplaner som bl.a. omfatter: -sosial læring, samarbeid hjem-skole, aldersblandede grupper og lese- og skriveplaner.      

Presteheia har som mål at elevene har handlingsdyktighet gjennom tillit til egen evne til å mestre utfordringer, høy relasjonskompetanse og kunnskaper og holdninger til å møte endringer med.

Elevene på Presteheia skal:

- oppleve å bli sett og lykkes hver dag.

- oppleve trygghet på skolen og skoleveien.

- oppleve å få gode basiskunnskaper og ferdigheter.

- oppleve å få en opplæringen som er tilpasset hver enkelt.

- oppleve å få gode kunnskaper om og ferdigheter i bruk av ulike typer IKT-verktøy.

- oppleve et nært og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og skole.

- oppleve å bli stilt krav til og ta ansvar for egne handlinger.

- oppleve at hjem og skole samarbeider til beste for dem.     

Presteheia skole er en landskapsskole. Mer om det finner du i vedlegget.