Skoleskyss

Elever på 2. til 10.trinn som bor mer enn 4 km fra nærskolen, har rett til gratis skyss. For elever på 1.trinn er skyssgrensen 2 km. Det er ikke rett til skyss til og fra SFO. Les mer om dette på kommunens hjemmeside.

Skolen må ha beskjed når elever ikke skal benytte skyssordningen til eller fra skolen pga SFO-plass eller annen skyssordning (f.eks. der foreldre lager "gående skolebuss"). Beskjed gis skriftlig eller på e-post til post.presteheia@kristiansand.kommune.no

Til skolen:
Egen skolebuss 2120 fra Bjørndalsletta (bussholdeplass)     kl. 08:09 rute: Vigeveien – Ålefjærveien/Gimlekollen – Fagerholt/Harald Gillesvei - (se vedlegg). Bussen skal være ski

Fra skolen:
Taxi fra rundkjøringa v/Presteheia skole kl. 13:15 (onsd) kl. 13:45 (mand/tirsd/torsd/fred).  Tar med alle skysselever og kjører til krysset Bergtorasvei/Maudsvei og kjører videre traseen Tretjønnveien - Gimlekollen - Vige - Bjørndalssletta.ltet  SKOLEBUSS og ankommer Statsarkivet/Presteheia skole kl. 08:20

FARLIG SKOLEVEI?

AKT har ansvar for å planlegge og organiserer skyss for elever med skyssrett – for elever i 1. trinn gjelder en avstand på 2 km., for 2. trinn og oppover gjelder en avstand på 4 km. For elever som ikke har skyssrett er den den enkelte kommunes ansvar å vurdere skyss grunnet farlig skolevei (ikke AKT). Mao må begrunnet søknad for hver elev som ikke har skyssrett sendes til Oppvekst. Søknaden kan ev sendes skolen. Den blir da videresendt til Oppvekst.

FUNKSJONSHEMMEDE OG SKADDE/SYKE
Funksjonshemmede og midlertidig skadde eller syke elever har rett til skyss. Søknad sendes via skolen til Agder Kollektivtrafikk (AKT). AKT er ansvarlig for å organisere skoleskyssen, herunder skyssmiddel (rutebuss, skolebuss, drosje).

---

Image by Joey Velasquez from Pixabay